รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลจำนวนนักศึกษา
ของแต่ละสถานศึกษา
จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร


จำนวนรับสมัคร

  • 20 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX

การสอบคัดเลือก

  • มีสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

การทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารในด้านการผลิต
การควบคุมการผลิต การควบคุมและประกันคุณภาพ
การสุขาภิบาลและความปลอดภัยของอาหาร
การทํางานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น การขาย การวิจัย การวิเคราะห์อาหาร และการกําหนดมาตรฐานอาหาร

อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ผศ.ดร.ณิชา กาวิละ
  • ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ
  • อ.ชื่นจิต พงษ์พูล
  • ผศ.อิ่มเอิบ พันสด
  • อ.พรพรรณ จิอู๋
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม

Application LINE

Add friend