หลักสูตรที่เปิดสอน
เลือก สาขาวิชา คณะ
เลือก สาขาวิชา/คณะ
สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ทุนการศึกษา ทุนวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา สำหรับการประชาสัมพันธ์ ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม


จำนวนรับสมัคร

  • คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.6 หรือเทียบเท่า

การสอบคัดเลือก

  • มีสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

1. ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคนิคขั้นสูงและเกี่ยวข้องกับการจัดการอุตสาหกรรม เช่น การผลิต การวางแผนการผลิต การควบคุมคุณภาพ การจัดซื้อ การจัดการคลังสินค้า ระบบโลจิสติกส์ และอื่นๆ เป็นต้น
2. นักวิจัยและพัฒนาทางด้านเทคนิค และเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
3. ผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการ
4. หัวหน้างานในหน่วยงานต่างๆ ของโรงงานอุตสาหกรรม
5. ผู้สนับสนุนงานด้านอุตสาหกรรม

อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ผศ.ดร.ศรวณะ แสงสุข
  • ผศ.สนธยา แพ่งศรีสาร
  • รศ.ดร.อรสา เตติวัฒน์
  • อ.ดร.ชัญญพัชร์ จารุวัชรเศรษฐ์
  • อ.อาสาฬห์ อุตตาลกาญจนา
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม

เว็บไซต์สาขาวิชาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

Facebook

Application LINE

สอบถามเพิ่มเติม

  • 0956391515, 0869373783, 0816751686, 0634789199