รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลจำนวนนักศึกษา
ของแต่ละสถานศึกษา
จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม


จำนวนรับสมัคร

  • 40 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX

การสอบคัดเลือก

  • มีสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

1. ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคนิคขั้นสูงและเกี่ยวข้องกับการจัดการอุตสาหกรรม เช่น การผลิต การวางแผนการผลิต การควบคุมคุณภาพ การจัดซื้อ การจัดการคลังสินค้า ระบบโลจิสติกส์ และอื่นๆ เป็นต้น
2. นักวิจัยและพัฒนาทางด้านเทคนิค และเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
3. ผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการ
4. หัวหน้างานในหน่วยงานต่างๆ ของโรงงานอุตสาหกรรม
5. ผู้สนับสนุนงานด้านอุตสาหกรรม

อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • อ.อาสาฬห์ อุตตาลกาญจนา
  • ผศ.ศรวณะ แสงสุข
  • ผศ.ดร.อรสา เตติวัฒน์
  • ผศ.สนธยา แพ่งศรีสาร
  • อ.ชัญญพัชร์ จารุวัชรเศรษฐ์
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม