รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลจำนวนนักศึกษา
ของแต่ละสถานศึกษา
จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง 2 ปี)


จำนวนรับสมัคร

  • 25 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ปวส. หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง ไม่จำกัด GPAX

การสอบคัดเลือก

  • มีสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

1. เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทั้งภาครัฐและเอกชน
2. ทำงานด้านร่วมงานวิจัยและพัฒนาในงานอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์
3. สามารถประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอุตสาหกรรมและงานด้านอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
4. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5. อาชีพอิสระอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ผศ.ณัฐเศรษฐ์ น้ำคำ
  • ผศ.โกเมน หมายมั่น
  • อ.เสกสิทธิ์ รัตนสิริวัฒนกุล
  • ผศ.ดร.สิปปวิชญ์กร สิทธิอัครานนท์
  • อ.มนตรี ใจเยี่ยม
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม