รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลจำนวนนักศึกษา
ของแต่ละสถานศึกษา
จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม แขนงวิชาวิศวกรรมการจัดการโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม


จำนวนรับสมัคร

  • 20 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX

การสอบคัดเลือก

  • มีสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

1.วิศวกรโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม
2.วิศวกรการจัดการระบบโลจิสติกส์
3.วิศวกรประจำศูนย์กระจายสินค้า
4.เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
5.เจ้าหน้าที่การจัดการระบบขนส่ง

อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • อ.ปิยะกิจ กิจติตุลากานนท์
  • อ.ดร.ภริตา พิมพันธุ์
  • อ.มาศสกุล ภักดีอาษา
  • อ.สว่าง แป้นจันทร์
  • อ.กรรณิการ์ มิ่งเมือง
  • อ.วัชระ ชัยสงคราม
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม

Application LINE

Add friend