รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลจำนวนนักศึกษา
ของแต่ละสถานศึกษา
จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์การเกษตร (วศ.บ. 4 ปี) เทียบโอน


จำนวนรับสมัคร

  • 40 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ปวส. หรือเทียบเท่า GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00

การสอบคัดเลือก

  • มีสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

1 วิศวกรโรงงานอุตสาหกรรม
2 วิศวกรควบคุม
3 วิศวกรที่ปรึกษา
4 วิศวกรในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
5 ผู้ประกอบการต่างๆ

อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ผศ.ภิญโญ ชุมมณี
  • อ.ดร.ศรัณรัตน์ คงมั่น
  • ผศ.กฤษณะ ร่มชัยพฤกษ์
  • อ.จุติพรรษ์ อนิวรรตกูล
  • ผศ.ปฐมพงค์ จิโน
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม

Application LINE

Add friend