รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลจำนวนนักศึกษา
ของแต่ละสถานศึกษา
จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ (ศ.บ. 4 ปี) เทียบโอน


จำนวนรับสมัคร

  • 20 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ปวส. หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ

การสอบคัดเลือก

  • มีสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

8.1 นักออกแบบสร้างสรรค์ (Creative Designer)
8.2 ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) เจ้าของกิจการ หรือผู้ที่คิดริเริ่มจัดตั้งธุรกิจขึ้นมาเป็นของตนเอง มีการวางแผนการดำเนินงานและดำเนินธุรกิจทุกด้านด้วยตนเอง ได้แก่ ผู้ประกอบการทางด้านการออกแบบ ผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี (Technopreneur) เป็นต้น
8.4 นักวิจัย งานออกแบบผลิตภัณฑ์และงานด้านออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก
8.5 ที่ปรึกษาด้านงานออกแบบสร้างสรรค์

อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • รศ.พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน์
  • อ.รพีพัฒน์ มั่นพรม
  • อ.ยุวดี ทองอ่อน
  • อ.นัฐท์ธีรนนช์ รอดชื่น
  • อ.สุจิตรา อยู่หนู
  • ผศ.ดร.กันยาพร กุณฑลเสพย์
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม

Application LINE

Add friend