รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท

รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท

หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลจำนวนนักศึกษา
ของแต่ละสถานศึกษา
สมัครเข้าศึกษา ค้นหาใบสมัคร
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท ปีการศึกษา 2563

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา


ขณะนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 ตุลาคม 2563

สมัครเรียนคลิกที่นี่