กลับหน้าหลัก

ที่ คณะ
หลักสูตร/สาขาวิชา/แขนงวิชา
จำนวนรับ
โควต้าพิเศษ
จำนวนรับ TCAS
รอบที่ 1
Portfolio
รอบที่ 2
โควต้า
รอบที่ 3
รับตรงร่วมกัน
รอบที่ 4
Admission
รอบที่ 5
รับตรงอิสระ
คณะครุศาสตร์
1 การศึกษาปฐมวัย ไม่เปิดรับ 50 2 ไม่เปิดรับ ไม่เปิดรับ 5
2 คณิตศาสตร์ ไม่เปิดรับ 50 13 ไม่เปิดรับ ไม่เปิดรับ 5
3 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา ไม่เปิดรับ 50 39 ไม่เปิดรับ ไม่เปิดรับ 5
4 พลศึกษา ไม่เปิดรับ 50 25 ไม่เปิดรับ ไม่เปิดรับ 5
5 ภาษาไทย ไม่เปิดรับ 50 3 ไม่เปิดรับ ไม่เปิดรับ 5
6 ภาษาอังกฤษ ไม่เปิดรับ 50 3 ไม่เปิดรับ ไม่เปิดรับ 5
7 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ไม่เปิดรับ 50 19 ไม่เปิดรับ ไม่เปิดรับ 5
8 สังคมศึกษา ไม่เปิดรับ 50 5 ไม่เปิดรับ ไม่เปิดรับ 5
รวม 0 400 109 0 0 40
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 การปกครองท้องถิ่น 10 30 20 10 10 10
2 การพัฒนาชุมชน 50 50 40 5 10 5
3 การเมืองการปกครอง 20 50 20 10 10 10
4 ดนตรี 20 20 10 5 10 5
5 นิติศาสตร์ 20 20 100 10 10 10
6 ประวัติศาสตร์ 20 10 10 10 10 10
7 ภาษาไทย 50 45 35 5 10 5
8 ภาษาอังกฤษ 50 50 40 5 10 5
9 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) 10 15 5 5 5 5
10 ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา 10 30 10 10 10 10
11 รัฐประศาสนศาสตร์ 20 50 20 10 10 10
12 ศิลปกรรม 10 20 10 10 10 10
รวม 290 390 320 95 115 95
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 คณิตศาสตร์ 40 40 40 40 ไม่เปิดรับ 40
2 เคมี 30 40 40 40 ไม่เปิดรับ 40
3 ชีววิทยา 30 30 30 30 30 30
4 เทคโนโลยีชีวภาพ 30 30 30 30 30 30
5 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 40 40 40 40 40 40
6 เทคโนโลยีสารสนเทศ 40 40 40 40 40 40
7 ฟิสิกส์ 30 30 30 30 30 30
8 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 40 40 40 40 40 40
9 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 40 40 40 40 40 40
10 สาธารณสุขศาสตร์ 60 60 60 60 ไม่เปิดรับ 60
11 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 60 60 60 60 ไม่เปิดรับ 60
รวม 440 450 450 450 250 450
คณะวิทยาการจัดการ
1 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 20 80 80 80 80 80
2 การตลาด 20 80 80 80 80 80
3 การท่องเที่ยวและการโรงแรม 10 30 30 30 20 30
4 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10 40 40 40 40 40
5 นิเทศศาสตร์ 80 80 80 80 80 80
6 บัญชี 30 160 160 160 160 160
7 เศรษฐศาสตร์ 25 40 40 40 40 40
8 บัญชี (บช.บ. 4 ปี) เทียบโอน 10 40 40 ไม่เปิดรับ ไม่เปิดรับ 40
9 การตลาด (บธ.บ. 4 ปี) เทียบโอน 20 40 40 ไม่เปิดรับ ไม่เปิดรับ 40
10 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ 4 ปี) เทียบโอน 20 40 40 ไม่เปิดรับ ไม่เปิดรับ 40
11 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) เทียบโอน 10 40 40 ไม่เปิดรับ ไม่เปิดรับ 40
รวม 255 670 670 510 500 670
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1 การออกแบบ แขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 40 40 40 40 40 40
2 การออกแบบ แขนงวิชาการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก 40 40 40 40 40 40
3 เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาการผลิตพืช 25 25 25 25 25 25
4 เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาการผลิตสัตว์ 40 40 40 40 40 40
5 เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 25 25 25 25 25 25
6 เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม แขนงการจัดการอุตสาหกรรม ไม่เปิดรับ ไม่เปิดรับ ไม่เปิดรับ ไม่เปิดรับ ไม่เปิดรับ ไม่เปิดรับ
7 เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม แขนงการจัดการโลจิสติกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่เปิดรับ ไม่เปิดรับ ไม่เปิดรับ ไม่เปิดรับ ไม่เปิดรับ ไม่เปิดรับ
8 ไฟฟ้าอุตสาหกรรม แขนงวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม 30 30 30 30 30 30
9 ไฟฟ้าอุตสาหกรรม แขนงวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 30 30 30 30 30 30
10 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 40 40 40 40 40 40
11 วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม 40 40 40 40 40 40
12 วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลพลังงาน ไม่เปิดรับ ไม่เปิดรับ ไม่เปิดรับ ไม่เปิดรับ ไม่เปิดรับ ไม่เปิดรับ
13 วิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์การเกษตร ไม่เปิดรับ ไม่เปิดรับ ไม่เปิดรับ 40 40 40
14 เทคโนโลยีการออกแบบสร้างสรรค์ ไม่เปิดรับ ไม่เปิดรับ ไม่เปิดรับ ไม่เปิดรับ ไม่เปิดรับ ไม่เปิดรับ
15 วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 40 40 40 ไม่เปิดรับ ไม่เปิดรับ ไม่เปิดรับ
16 วิศวกรรมพลังงาน 40 40 40 40 40 40
17 การออกแบบ แขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (ศล.บ. 4ปี) เทียบโอน ไม่เปิดรับ 40 40 ไม่เปิดรับ ไม่เปิดรับ 40
18 การออกแบบ แขนงวิชาการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก (ศล.บ. 4 ปี) เทียบโอน ไม่เปิดรับ 40 40 ไม่เปิดรับ ไม่เปิดรับ 40
19 เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ไม่เปิดรับ 40 40 40 40 40
20 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง 2 ปี) ไม่เปิดรับ 40 40 ไม่เปิดรับ ไม่เปิดรับ 40
รวม 390 550 550 430 430 550
รวมทั้งสิ้น 1,375 2,460 2,099 1,485 1,295 1,805

หมายเหตุ

  • รอบโควต้าพิเศษ จะต้องเข้ายืนยันสิทธิ์พร้อมกับ TCAS รอบที่ 1 Portfolio
  • * หมายถึง ยังอยู่ในระหว่างการสรุปจำนวนการรับสมัคร

กลับหน้าหลัก