กลับหน้าหลัก

คณะครุศาสตร์ คุณสมบัติ การคัดเลือก จำนวนรับ
สาขาที่มีสอบคัดเลือก รอบที่ 6 สาขาที่ไม่มีสอบคัดเลือก
1 การศึกษาปฐมวัย  ม.6 หรือเทียบเท่า สอบข้อเขียน
สอบสัมภาษณ์
2 วิทยาศาสตร์ทั่วไป  ม.6 แผนการเรียนวิทย์คณิต สอบข้อเขียน
สอบสัมภาษณ์
3 คณิตศาสตร์  ม.6 แผนการเรียนวิทย์คณิต หรือศิลป์คำนวณ สอบข้อเขียน
สอบสัมภาษณ์
4 ภาษาอังกฤษ  ม.6 หรือเทียบเท่า สอบข้อเขียน
สอบสัมภาษณ์
5 ภาษาไทย  ม.6 หรือเทียบเท่า สอบข้อเขียน
สอบสัมภาษณ์
6 สังคมศึกษา  ม.6 หรือเทียบเท่า สอบข้อเขียน
สอบสัมภาษณ์
7 พลศึกษา  ม.6 หรือเทียบเท่า สอบข้อเขียน
สอบสัมภาษณ์
สอบปฏิบัติ
8 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  ม.6 หรือเทียบเท่า สอบข้อเขียน
สอบสัมภาษณ์
8
9 ดนตรีศึกษา (ค.บ. 4 ปี) คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.6 หรือเทียบเท่า สอบข้อเขียน
สอบสัมภาษณ์
สอบปฏิบัติ
23
10 ศิลปศึกษา (ค.บ. 4 ปี) คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.6 หรือเทียบเท่า สอบข้อเขียน
สอบสัมภาษณ์
สอบปฏิบัติ
31
11 ฟิสิกส์ (ค.บ. 4 ปี) คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.6 แผนการเรียนวิทย์คณิต สอบข้อเขียน
สอบสัมภาษณ์
20
12 เคมี (ค.บ. 4 ปี) คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.6 แผนการเรียนวิทย์คณิต สอบข้อเขียน
สอบสัมภาษณ์
*
13 ออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิกดีไซน์ (ค.อ.บ.) คณะเทคโนโลยีฯ ม.6 หรือเทียบเท่า สอบข้อเขียน
สอบสัมภาษณ์
*
รวม 82 0
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คุณสมบัติ การคัดเลือก จำนวนรับ
สาขาที่มีสอบคัดเลือก รอบที่ 6 สาขาที่ไม่มีสอบคัดเลือก
1 ภาษาอังกฤษ  ม.6 หรือเทียบเท่า สอบสัมภาษณ์
90
2 ภาษาไทย  ม.6 หรือเทียบเท่า -40
3 การพัฒนาสังคม  ม.6 หรือเทียบเท่า -60
4 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)  ม.6 หรือเทียบเท่า สอบสัมภาษณ์
40
5 รัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการเมืองการปกครอง  ม.6 หรือเทียบเท่า -120
6 รัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์  ม.6 หรือเทียบเท่า -120
7 รัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น  ม.6 หรือเทียบเท่า -120
8 นิติศาสตรบัณฑิต  ม.6 หรือเทียบเท่า -120
9 ประวัติศาสตร์  ม.6 หรือเทียบเท่า -30
10 ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ  ม.6 หรือเทียบเท่า -*
11 ดนตรีศึกษา (ค.บ. 4 ปี)  ม.6 หรือเทียบเท่า สอบข้อเขียน
สอบสัมภาษณ์
สอบปฏิบัติ
23
12 ศิลปศึกษา (ค.บ. 4 ปี)  ม.6 หรือเทียบเท่า สอบข้อเขียน
สอบสัมภาษณ์
สอบปฏิบัติ
31
รวม 184 610
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณสมบัติ การคัดเลือก จำนวนรับ
สาขาที่มีสอบคัดเลือก รอบที่ 6 สาขาที่ไม่มีสอบคัดเลือก
1 เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร  ม.6 แผนการเรียนวิทย์คณิต -30
2 วิทยาการคอมพิวเตอร์  ม.6 หรือเทียบเท่า -30
3 คณิตศาสตร์  ม.6 แผนการเรียนวิทย์คณิต หรือศิลป์คำนวณ -30
4 เคมี  ม.6 แผนการเรียนวิทย์คณิต -30
5 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  ม.6 แผนการเรียนวิทย์คณิต -40
6 ชีววิทยา  ม.6 แผนการเรียนวิทย์คณิต -40
7 เทคโนโลยีสารสนเทศ  ม.6 หรือเทียบเท่า -40
8 เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ. 4 ปี) เทียบโอน  ปวส. ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ -40
9 เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน  ม.6 หรือเทียบเท่า -40
10 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  ม.6 แผนการเรียนวิทย์คณิต -60
11 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  ม.6 แผนการเรียนวิทย์คณิต -45
12 คหกรรมศาสตร์  ม.6 หรือเทียบเท่า -40
13 วิทยาศาสตร์การกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ  ม.6 หรือเทียบเท่า -60
14 สถิติและวิทยาการข้อมูล  ม.6 แผนการเรียนวิทย์คณิต หรือศิลป์คำนวณ -30
15 ฟิสิกส์ (ค.บ. 4 ปี)  ม.6 แผนการเรียนวิทย์คณิต สอบข้อเขียน
สอบสัมภาษณ์
20
16 เคมี (ค.บ. 4 ปี)  ม.6 แผนการเรียนวิทย์คณิต สอบข้อเขียน
สอบสัมภาษณ์
30
รวม 50 555
คณะวิทยาการจัดการ คุณสมบัติ การคัดเลือก จำนวนรับ
สาขาที่มีสอบคัดเลือก รอบที่ 6 สาขาที่ไม่มีสอบคัดเลือก
1 การท่องเที่ยวและบริการ  ม.6 หรือเทียบเท่า -80
2 การตลาด  ม.6 หรือเทียบเท่า -80
3 การตลาด (บธ.บ. 4 ปี) เทียบโอน  ปวส. หรือเทียบเท่า -40
4 การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ  ม.6 หรือเทียบเท่า -40
5 การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (บธ.บ 4 ปี) เทียบโอน  ปวส. หรือเทียบเท่า -40
6 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ม.6 หรือเทียบเท่า -40
7 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) เทียบโอน  ปวส. หรือเทียบเท่า -40
8 บัญชีบัณฑิต  ม.6 หรือเทียบเท่า -80
9 บัญชี (บช.บ. 4 ปี) เทียบโอน  ปวส. หรือเทียบเท่า สาขาบัญชี -80
10 เศรษฐศาสตรบัณฑิต  ม.6 หรือเทียบเท่า -40
11 นิเทศศาสตรบัณฑิต  ม.6 หรือเทียบเท่า สอบสัมภาษณ์
60
รวม 60 560
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คุณสมบัติ การคัดเลือก จำนวนรับ
สาขาที่มีสอบคัดเลือก รอบที่ 6 สาขาที่ไม่มีสอบคัดเลือก
1 เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาการผลิตพืช  ม.6 หรือเทียบเท่า -30
2 เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาการผลิตสัตว์  ม.6 หรือเทียบเท่า -40
3 เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  ม.6 หรือเทียบเท่า -40
4 อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร  ม.6 หรือเทียบเท่า -20
5 วิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์การเกษตร  ม.6 หรือเทียบเท่า -40
6 วิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์การเกษตร (วศ.บ. 4 ปี) เทียบโอน  ปวส. หรือเทียบเท่า -40
7 วิศวกรรมพลังงาน  ม.6 หรือเทียบเท่า -40
8 เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม  ม.6 หรือเทียบเท่า -40
9 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง 2 ปี)  ม.6 หรือเทียบเท่า -40
10 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม แขนงวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม  ม.6 หรือเทียบเท่า -30
11 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม แขนงวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม (อส.บ. 4 ปี) เทียบโอน  ปวส. หรือเทียบเท่า -30
12 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม แขนงวิชาอิเล็กทรอนิกส์และหุ่นยนต์  ม.6 หรือเทียบเท่า -30
13 การจัดการงานวิศวกรรม แขนงวิชาวิศวกรรมการจัดการโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม  ม.6 หรือเทียบเท่า -30
14 การจัดการงานวิศวกรรม แขนงวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม  ม.6 หรือเทียบเท่า -30
15 การออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ  ม.6 หรือเทียบเท่า -30
16 การออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ (ศ.บ. 4 ปี) เทียบโอน  ปวส. หรือเทียบเท่า -30
17 ออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิกดีไซน์ (ค.อ.บ.)  ม.6 หรือเทียบเท่า สอบข้อเขียน
สอบสัมภาษณ์
*
รวม 0 540
รวมทั้งสิ้น 376 2,265

กลับหน้าหลัก