กลับหน้าหลัก

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คุณสมบัติ จำนวนรับ
1 ภาษาไทย  ม.6 หรือเทียบเท่า40
2 การพัฒนาสังคม  ม.6 หรือเทียบเท่า40
3 รัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการเมืองการปกครอง  ม.6 หรือเทียบเท่า60
4 รัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์  ม.6 หรือเทียบเท่า60
5 นิติศาสตรบัณฑิต  ม.6 หรือเทียบเท่า120
รวม 320
คณะวิทยาการจัดการ คุณสมบัติ จำนวนรับ
1 การตลาด  ม.6 หรือเทียบเท่า60
2 การตลาด (บธ.บ. 4 ปี) เทียบโอน  ปวส. หรือเทียบเท่า60
3 การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ  ม.6 หรือเทียบเท่า30
4 การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (บธ.บ 4 ปี) เทียบโอน  ปวส. หรือเทียบเท่า30
5 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ม.6 หรือเทียบเท่า40
6 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) เทียบโอน  ปวส. หรือเทียบเท่า40
รวม 260
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คุณสมบัติ จำนวนรับ
1 วิศวกรรมพลังงาน  ม.6 หรือเทียบเท่า40
2 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง 2 ปี)  ม.6 หรือเทียบเท่า40
3 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม แขนงวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม  ม.6 หรือเทียบเท่า40
4 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม แขนงวิชาอิเล็กทรอนิกส์และหุ่นยนต์  ม.6 หรือเทียบเท่า40
5 การจัดการงานวิศวกรรม แขนงวิชาวิศวกรรมการจัดการโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม  ม.6 หรือเทียบเท่า40
6 การจัดการงานวิศวกรรม แขนงวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม  ม.6 หรือเทียบเท่า40
7 การออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ  ม.6 หรือเทียบเท่า40
รวม 280
รวมทั้งสิ้น 860

กลับหน้าหลัก