กลับหน้าหลัก

คณะครุศาสตร์ คุณสมบัติ จำนวนรับ
1 คอมพิวเตอร์ศึกษา แผน ก (ภาคพิเศษ)  ปริญญาตรี20
2 คอมพิวเตอร์ศึกษา แผน ข (ไม่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู) (ภาคพิเศษ)  ปริญญาตรี20
3 คอมพิวเตอร์ศึกษา แผน ข (ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู) (ภาคพิเศษ)  ปริญญาตรี20
4 หลักสูตรและการสอน แผน ก (ไม่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู) (ภาคพิเศษ)  ปริญญาตรี20
5 หลักสูตรและการสอน แผน ข (ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู) (ภาคพิเศษ)  ปริญญาตรี30
6 การบริหารการศึกษา แผน ก (ภาคพิเศษ)  ปริญญาตรี60
7 การบริหารการศึกษา แผน ข (ภาคพิเศษ)  ปริญญาตรี60
8 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู  ปริญญาตรี180
รวม 410
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณสมบัติ จำนวนรับ
1 การสอนคณิตศาสตร์ แผน ก (ภาคพิเศษ)  ปริญญาตรี10
2 การสอนคณิตศาสตร์ แผน ข (ภาคพิเศษ)  ปริญญาตรี10
รวม 20
คณะวิทยาการจัดการ คุณสมบัติ จำนวนรับ
1 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ก (ภาคปกติ)  ปริญญาตรี10
2 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ก (ภาคพิเศษ)  ปริญญาตรี10
3 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข (ภาคพิเศษ)  ปริญญาตรี20
รวม 40
รวมทั้งสิ้น 470

กลับหน้าหลัก