หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว อาทิเช่น ค่ารายงานตัว เป็นต้น

กลับหน้าหลัก

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ได้กำหนดสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ และทางด้านศิลปศาสตร์ ดังนี้

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว อาทิเช่น ค่ารายงานตัว ค่าจองหอพักนักศึกษา ค่าหอพักนักศึกษา ค่าชุดพละศึกษา เป็นต้น

กลับหน้าหลัก