กยศ. ส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐาน
     ลดเงินต้น - ลดดอกเบี้ย กู้เรียนในสาขาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน

ให้สิทธิพิเศษเฉพาะผู้กู้ยืมในปีการศึกษา 2562 - 2566 เท่านั้น
รายละเอียดเว็บไซต์
ประกาศ