ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา เฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (เพิ่มเติม) ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563

  1. อ่านประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา เฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (เพิ่มเติม) --> คลิกที่นี่
  2. ตรวจสอบรายชื่อของตนเองในระบบ
  3. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเข้ามากรอกใบรายงานตัว และพิมพ์ใบรายงานตัว
  4. นำใบรายงานตัว พร้อมเอกสารรายงานตัวและค่าธรรมเนียมการรายงานตัว ยื่นรายงานตัววันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 - 15.30 น. ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 14 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (อำเภอเมือง)

คลิก ค้นหาใบสมัคร คลิก

     กยศ. ส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐาน
     ลดเงินต้น - ลดดอกเบี้ย กู้เรียนในสาขาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน

ให้สิทธิพิเศษเฉพาะผู้กู้ยืมในปีการศึกษา 2562 - 2566 เท่านั้น
รายละเอียดเว็บไซต์
ประกาศ