ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ยกเว้นหลักสูตรการบริหารการศึกษา)
สำหรับผู้ที่สมัครในระดับมหาบัณฑิต (ปริญญาโท)

 1. อ่านประกาศเพิ่มเติม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คลิกที่นี่
 2. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกของตนเองในระบบ เลือกเมนู ค้นหาใบสมัคร > เข้าสู่ระบบ > ประกาศรายชื่อ
 3. ผู้ผ่านการคัดเลือกกรอกใบรายงานตัวในระบบ พร้อมพิมพ์ใบรายงานตัว
 4. เตรียมใบรายงานตัว และเอกสารการรายงานตัวตามประกาศ ในข้อ 1
 5. รายงานตัวเข้าศึกษา วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (อำเภอเมือง)

ประกาศเพิ่มเติม เรื่อง การขยายเวลารับสมัครระดับมหาบัณฑิต
สำหรับผู้ที่สมัครในระดับมหาบัณฑิต (ปริญญาโท)

            แจ้งขยายเวลาการรับสมัคร สำหรับผู้ที่สมัครในระดับบัณฑิตศึกษา มหาบัณฑิต (ปริญญาโท) ขอให้ผู้สมัครทุกท่านอ่านหรือพิมพ์ประกาศ เพื่อทำความเข้าใจให้ถูกต้อง

 1. อ่านประกาศเพิ่มเติม เรื่อง การขยายเวลารับสมัคร (การบริหารการศึกษา) ระดับมหาบัณฑิต คลิกที่นี่
 2. รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563
 3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก (ข้อเขียนและสัมภาษณ์) วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.00 น.
 4. สอบคัดเลือก (ข้อเขียน) วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 - 12.00 น. ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (อำเภอเมืองนครสวรรค์)
 5. สอบคัดเลือก (สัมภาษณ์) วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 - 16.30 น. ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (อำเภอเมืองนครสวรรค์)
 6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563
 7. รายงานตัวเข้าศึกษา วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 - 11.00 น. ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (อำเภอเมืองนครสวรรค์)
 8. ชี้แจงการใช้งานระบบสารสนเทศ วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 - 15.00 น. ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (อำเภอเมืองนครสวรรค์)

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

 1. อ่านประกาศ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ --> คลิกที่นี่
 2. ตรวจสอบรายชื่อ วัน-เวลา และสถานที่สอบของตนเองในระบบ --> คลิกที่นี่
 3. เตรียมตัว/ปฏิบัติตัว ตามประกาศ
 4. สอบสัมภาษณ์วันที่ 23 และ 24 กรกฎาคม 2563 โดยตรวจสอบวัน-เวลาในระบบ
 5. สอบสัมภาษณ์ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์


แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาการสอบคัดเลือกและรายงานตัวเข้าศึกษา
สำหรับผู้สมัคร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

            แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาการสอบคัดเลือกและรายงานตัวเข้าศึกษา สำหรับผู้ที่สมัครในระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ขอให้ผู้สมัครทุกท่านอ่านหรือพิมพ์ประกาศ เพื่อทำความเข้าใจให้ถูกต้อง

 1. ประกาศรายชื่อสอบคัดเลือก 22 มิ.ย. 2563
 2. สอบคัดเลือก (ข้อเขียน) 11 ก.ค. 2563
 3. ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์ 17 ก.ค. 2563
 4. สอบคัดเลือก (สัมภาษณ์) 23-24 ก.ค. 2563
 5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 29 ก.ค. 2563
 6. รายงานตัวเข้าศึกษา 1 ส.ค. 2563
 7. ปฐมนิเทศ 8 ส.ค. 2563

คลิก ประกาศเลื่อนการสอบคัดเลือกและรายงานตัว คลิก