แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาการสอบคัดเลือกและรายงานตัวเข้าศึกษา
สำหรับผู้สมัคร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

            แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาการสอบคัดเลือกและรายงานตัวเข้าศึกษา สำหรับผู้ที่สมัครในระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ขอให้ผู้สมัครทุกท่านอ่านหรือพิมพ์ประกาศ เพื่อทำความเข้าใจให้ถูกต้อง

คลิก ประกาศเลื่อนการสอบคัดเลือกและรายงานตัว คลิก