หลักสูตรที่เปิดสอน
เลือก สาขาวิชา คณะ
เลือก สาขาวิชา/คณะ
สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ทุนการศึกษา ทุนวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา สำหรับการประชาสัมพันธ์ ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา
เลือก สาขาวิชา คณะ
เลือก สาขาวิชา/คณะ

รอบพิเศษ รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบพิเศษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ  รอบพิเศษ  ประจำปีการศึกษา 2565

สามารถติดต่อได้ที่

 1. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 10 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี)
 2. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ห้อง 811 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ในเมือง)

รอบที่ 4 รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา นักศึกษาในระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ  รอบที่ 4  ประจำปีการศึกษา 2565

          ขณะนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ  รอบที่ 4  ประจำปีการศึกษา  2565  ดังนี้

ขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อ

 1. อ่าน "ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา"
 2. เข้าสู่ระบบที่เมนู "ค้นหาใบสมัคร" เลือกใบสมัครของตนเอง จากนั้นคลิก "เข้าสู่ระบบ"
 3. เลือกเมนู "ผลการคัดเลือก"  ดูรายละเอียดสถานที่สอบของตนเอง
 4. ผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาให้กรอกใบรายงานตัวให้ครบถ้วน
 5. พิมพ์ใบรายงานตัวและเตรียมเอกสารพร้อมใบรายงานตัว  มารายงานตัวในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.  ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (อำเภอเมืองนครสวรรค์)
 6. ดำเนินการและปฏิบัติตนตามประกาศในข้อที่ 1  "ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา" อย่างเคร่งครัด

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
  ดาวน์โหลด    Link
  27 พ.ค. 65
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
  ดาวน์โหลด    Link
  19 พ.ค. 65
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (ข้อเขียน)
  ดาวน์โหลด    Link
  6 พ.ค. 65

รอบที่ 3 รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ  รอบที่ 3  ประจำปีการศึกษา 2565

          ขณะนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อ

 1. อ่าน "ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา"
 2. เข้าสู่ระบบรับสมัครที่เมนู "ค้นหาใบสมัคร" เลือกเลขที่ใบสมัครของตนเอง แล้วคลิก "เข้าสู่ระบบ"
 3. เลือกเมนู "ผลการคัดเลือก" ดูรายละเอียดการสอบให้ครบถ้วน
 4. เตรียมตัวและปฏิบัติตนตามประกาศในข้อที่ 1 อย่างเคร่งครัด

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
  ดาวน์โหลด    Link
  18 มี.ค. 65
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
  ดาวน์โหลด    Link
  14 มี.ค. 65
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (ข้อเขียน)
  ดาวน์โหลด    Link
  3 มี.ค. 65

รอบที่ 2 รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ  รอบที่ 2  ประจำปีการศึกษา 2565

          มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ขอ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี  รอบที่ 2  ประจำปีการศึกษา 2565  ดังนี้

ขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อ

 1. อ่าน "ประกาศ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา"
 2. ตรวจสอบผลการคัดเลือกที่เมนู "ค้นหาใบสมัคร"  จากนั้นเลือกเมนู "ผลการคัดเลือก"
 3. เตรียมตัวตามประกาศในข้อที่ 1 อย่างเคร่งครัด
 4. รายงานตัวเข้าศึกษาวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (อำเภอเมืองนครสวรรค์)
 5. *เวลาในการรายงานตัวของแต่ละสาขาวิชาจะไม่เหมือนกัน ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาดูตามผลการคัดเลือกของตนเองเท่านั้น

 • ประกาศ เรื่อง การเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกที่ขึ้นบัญชีสำรอง ครั้งที่ 2
  ดาวน์โหลด    Link
  8 ก.พ. 65
 • ประกาศ เรื่อง การเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกที่ขึ้นบัญชีสำรอง
  ดาวน์โหลด    Link
  2 ก.พ. 65
 • ประกาศ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
  ดาวน์โหลด    Link
  28 ม.ค. 65
 • ประกาศ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
  ดาวน์โหลด    Link
  24 ม.ค. 65
 • ประกาศ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกข้อเขียน (วัดแววความเป็นครู/โครงการวิทยาศาสตร์ราชภัฏนครสวรรค์)
  ดาวน์โหลด    Link
  13 ม.ค. 65
 • ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักศึกษา (เพิ่มเติมสาขาวิชา)
  ดาวน์โหลด
  29 ธ.ค. 64

รอบที่ 1 รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ  รอบที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2565

          ขณะนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์จะดำเนินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ  รอบที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2565  เสร็จสิ้นแล้ว  มหาวิทยาลัยจึงประกาศให้ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาดำเนินการดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการเตรียมตัวในการรายงานตัวเข้าศึกษา

 1. ให้ผู้รายงานตัวทุกคนจัดเตรียมเอกสารข้อมูลประวัติการได้รับวัคซีน อย่างน้อยเข็มที่ 2 หรือวัคซีนชนิดอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับรองตามจำนวนที่กำหนดแล้วแต่กรณีมาแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน มาแสดง หรือมีข้อมูลแสดงผ่านระบบหมอพร้อม (LINE OA หมอพร้อม หรือ หมอพร้อม Application) ในกรณีที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนต้องมีผลการคัดกรองโรคด้วยการใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ประเภท Self-test kits ที่ตรวจมาแล้วไม่เกิน 7 วัน หากผู้รายงานตัวยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนที่ทางราชการกำหนด อย่างน้อยเข็มที่ 2 หรือไม่มีผลการคัดกรองโรคด้วยการใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ประเภท Self-test kits ที่ตรวจมาแล้วไม่เกิน 7 วัน ทางมหาวิทยาลัยจะดำเนินการคัดกรองโรคด้วยการใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ประเภท Self-test kits โดยคิดราคาตามจริงของชุดตรวจ
 2. ผู้ให้ผู้รายงานตัวทุกคนผ่านการตรวจคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย/ตรวจวัดไข้ ก่อนเข้าอาคารสถานที่รับรายงานตัว โดยมหาวิทยาลัยจะคัดกรองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 นาทีก่อนเวลารับรายงานตัวของแต่ละรอบ ณ สนามฟุตซอล (หลังอาคาร 15) หากในกรณีที่ผู้รายงานตัวมีอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียส มหาวิทยาลัยจะให้ทำการแยกตัวไปนั่งพัก เป็นเวลา 5 นาที เพื่อรอตรวจคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย/ตรวจวัดไข้ อีกครั้ง และหากอุณหภูมิยังไม่ลดจะทำการตรวจคัดกรองโรคด้วยการใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ประเภท Self-test kits
 3. ให้ผู้รายงานตัวทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในอาคารสถานที่รับรายงานตัวและตลอดระยะเวลาในการรายงานตัว หากผู้รายงานตัวไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่รับรายงานตัว
 4. มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือให้ผู้รายงานตัว ไม่ให้มีผู้ปกครองหรือผู้ติดตามเข้ามาภายในมหาวิทยาลัย แต่หากกรณีมีความจำเป็นที่ผู้รายงานตัวมีผู้ปกครองหรือผู้ติดตามเข้ามาภายในมหาวิทยาลัย จะจำกัดให้มีได้ไม่เกิน 1 คน เนื่องจากมหาวิทยาลัยจำเป็นต้องมีการจำกัดบุคคลเข้า - ออก เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และผู้ปกครองหรือผู้ติดตามจะต้องมีการตรวจคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย/ตรวจวัดไข้ และตรวจสอบข้อมูลประวัติการได้รับวัคซีน หรือตรวจสอบผลการตรวจหาเชื้อโควิด 19 แบบ RT-PCR และแบบ ATK เช่นเดียวกันกับผู้รายงานตัว และผู้ปกครองหรือผู้ติดตามต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในสถานที่รับรายงานตัว

ขั้นตอนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและสถานที่รายงานตัว

 1. อ่าน "ประกาศ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา"
 2. เข้าสู่ระบบรับสมัครที่เมนู "ค้นหาใบสมัคร"  โดยเลือกหมายเลขผู้สมัครของตนเองให้ถูกต้อง
 3. หลังจากเข้าสู่ระบบแล้ว  เลือกเมนู "ผลการคัดเลือก" ตรวจสอบสถานที่รายงานตัว และ เวลาที่รายงานตัว ของตนเองอย่างเคร่งครัด
 4. เตรียมตัวตาม "ประกาศ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา" ในข้อที่ 1 ต่อไป  โดยผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัด
 5. วันที่รายงานตัวเข้าศึกษา  วันที่ 14 ธันวาคม 2564  โดยแต่ละสาขาวิชาจะมีเวลาที่รายงานตัวไม่เหมือนกัน  โปรดเข้าดูในระบบ

คณะครุศาสตร์
 1. การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี)
 2. วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี)
 3. คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี)
 4. ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี)
 5. ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี)
 6. สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี)
 7. พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี)
 8. เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (ค.บ. 4 ปี)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 1. ดนตรีศึกษา (ค.บ. 4 ปี)
 2. ศิลปศึกษา (ค.บ. 4 ปี)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 1. ฟิสิกส์ (ค.บ. 4 ปี)
 2. เคมี (ค.บ. 4 ปี)
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 1. ออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิกดีไซน์ (ค.อ.บ. 4 ปี)
 1. หลักสูตร (ต่อเนื่อง 2 ปี)
  เรียน 2 ปี
  เช่น
  1. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง 2 ปี)
 2. หลักสูตร 4 ปี (เทียบโอน)
  • สามารถยกเว้นรายวิชาศึกษาทั่วไป (GE) จำนวน 4 รายวิชา 12 หน่วยกิตได้
  • นำวิชาในระดับ ปวส. ที่มีเกรดไม่ต่ำกว่า C หรือ 2 มาเทียบโอน
  เช่น
  1. บัญชี (เทียบโอน 4 ปี) เรียนจบ 2 ปี (เรียนภาคฤดูร้อน) รวม 6 ภาคเรียน
  2. การตลาด (เทียบโอน 4 ปี) เรียนจบ 2 ปี (เรียนภาคฤดูร้อน) รวม 6 ภาคเรียน
  3. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (เทียบโอน 4 ปี) เรียนจบ 2 ปี 1 ภาคเรียน (เรียนภาคฤดูร้อน) รวม 7 ภาคเรียน
  4. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทียบโอน 4 ปี)
  5. เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทียบโอน 4 ปี)
  6. เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน (เทียบโอน 4 ปี)
  7. ออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ (เทียบโอน 4 ปี)
 3. หลักสูตร 4 ปี
  • สามารถยกเว้นรายวิชาศึกษาทั่วไป (GE) จำนวน 4 รายวิชา 12 หน่วยกิตได้
  • นำวิชาในระดับ ปวส. ที่มีเกรดไม่ต่ำกว่า C หรือ 2 มาเทียบโอน
หมายเหตุ
 • ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต
 • ภาคฤดูร้อน ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต