E-Register System

 นักศึกษา Login เข้าสู่ระบบงานที่นี่
 นักศึกษาลงทะเบียนล่าช้าที่นี่
 รายชื่อนักศึกษาที่จองรายวิชาลงทะเบียนแล้ว

 แนวปฏิบัติในการจองรายวิชาเรียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (รายวิชาตามแผนการเรียน) 
 คำแนะนำการจองรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปสำหรับนักศึกษาใหม่ 
 สาขาวิชาที่ไม่ต้องจองรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป
 รายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป หลักสูตร 2554
 รายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป หลักสูตร 2549
 คู่มือการใช้งาน
 กลับเวปหลัก

นักศึกษาที่ยังค้างส่งหลักฐานที่ใช้ในการรายงานตัว ได้แก่
- สำเนาหลักฐานการศึกษา
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- หลักฐานอื่น ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ เป็นต้น
ให้นำส่งกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล อาคาร 14 ชั้น 1 ด่วน