รายชื่อนักศึกษาที่เลือกรายวิชาสำหรับการลงทะเบียนแล้ว
เลือกประเภทนักศึกษา 
ปีเข้า