การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาภาคปกติ เข้าศึกษาปีการศึกษา 2549
หลักสูตร / สาขา ค่าธรรมเนียม (บาท) /ภาคเรียน
จำนวนหน่วยกิต
1-5 หน่วยกิต 6-13 หน่วยกิต 14-22 หน่วยกิต มากกว่า 22 หน่วยกิต
1. ครุศาสตรบัณฑิต
        1.1 หลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ 3,000 4,250 5,300 6,350
        1.2 หลักสูตรด้านศิลปศาสตร์ 2,800 4,000 5,000 6,000
2. วิทยาศาสตรบัณฑิต
        2.1 วิทยาศาสตรบัณฑิต 3,000 4,250 5,300 6,350
        2.2 หลักสูตรนานาชาติ 9,800 14,000 17,500 21,000
3. ศิลปศาสตรบัณฑิต
        3.1 ศิลปศาสตรบัณฑิต 2,800 4,000 5,000 6,000
        3.2 หลักสูตรนานาชาติ 9,250 13,200 16,500 19,800
4. รัฐศาสตรบัณฑิต 2,800 4,000 5,000 6,000
5. นิติศาสตรบัณฑิต 2,800 4,000 5,000 6,000
6. ศิลปบัณฑิต 3,000 4,250 5,300 6,350
7. อุตสาหกรรมบัณฑิต 3,000 4,250 5,300 6,350
8. บริหารธุรกิจบัณฑิต 2,800 4,000 5,000 6,000
9. บัญชีบัณฑิต 3,000 4,250 5,300 6,350
10. นิเทศศาสตรบัณฑิต 3,000 4,250 5,300 6,350
11 เศรษฐศาสตรบัณฑิต 2,800 4,000 5,000 6,000