บัญชีแนบท้ายมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาในโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) พ.ศ.2548

หลักสูตร / สาขา

ค่าธรรมเนียม (บาท)/ภาคเรียน
จำนวนหน่วยกิต
1-5 หน่วยกิต 6-9 หน่วยกิต 10-15 หน่วยกิต มากกว่า 15 หน่วยกิต

(1) ครุศาสตรบัณฑิต

       

    หลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์

4,200 4,800 6,000 7,200
    หลักสูตรด้านศิลปศาสตร์ 3,850 4,400 5,500 6,600

(2) วิทยาศาสตรบัณฑิต

       
    หลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ 4,200 4,800 6,000 7,200

(3) ศิลปศาสตรบัณฑิต

       
    หลักสูตรด้านศิลปศาสตร์ 3,850 4,400 5,500 6,600

(4) รัฐศาสตรบัณฑิต

3,850 4,400 5,500 6,600

(5) นิติศาสตรบัณฑิต

3,850 4,400 5,500 6,600

(6) ศิลปบัณฑิต

4,200 4,800 6,000 7,200

(7) อุตสาหกรรมบัณฑิต

4,200 4,800 6,000 7,200

(8) บริหารธุรกิจบัณฑิต

3,850 4,400 5,500 6,600

(9) บัญชีบัณฑิต

4,200 4,800 6,000 7,200

(10) นิเทศศาสตรบัณฑิต

4,200 4,800 6,000 7,200

(11) เศรษฐศาสตรบัณฑิต

3,850 4,400 5,500 6,600