สงวนสิทธิ์เฉพาะอาจารย์เท่านั้น

เข้าสู่ระบบ
 
หมายเหตุ
            เนื่องจากทางสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปรับปรุงการเข้าสู่ระบบส่งผลการเรียนผ่านอินเทอร์เน็ต และการตรวจสอบข้อมูลสำหรับอาจารย์ โดยใช้ Account ใช้ Network และ Wireless Network ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ออกให้โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
            หากอาจารย์ท่านใดไม่มี Account ใช้งาน Network และ Wireless ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ให้ดำเนินการขอ Account ใช้งานได้ที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และมาแจ้งข้อมูลให้กับกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล