เข้าสู่ระบบ

ใช้ Account ชุดเดียวกับ Account ใช้งาน Network และ Wireless Network มหาวิทยาลัย

หมายเหตุ

 กรณีนักศึกษาที่ยังไม่มี Account ใช้ Network และ Wireless Network ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

  • นักศึกษาต้องดำเนินการติดต่อขอ Account ใช้งาน Network และ Wireless Network ได้ที่อาคาร 15 ชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ขอ Account ใช้งาน Network และ Wireless Network ได้ที่นี่ --> คลิก <-- เพื่อนำไปยื่นขอใช้งาน

 กรณีนักศึกษามีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการ Account ใช้งาน Network และ Wireless Network ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

  • ให้นักศึกษาติดสอบ-สอบถาม ได้ที่อาคาร 15 ชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 กรณีพบปัญหาการใช้งานระบบงานทะเบียนสำหรับนักศึกษา

  • มีปัญหาในการใช้งาน โปรดแจ้ง กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล อาคาร 8 ห้อง 811 ม.ในเมือง หรืออาคาร 10 ชั้น 1 ม.ย่านมัทรี หรือ
    แจ้งที่โทรศัพท์ : 056-219-100 ต่อ 1200, 1204, 1206, 1207, 1208