สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
The Office of Academic Promotion And Registration
398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถีตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 6000
โทรศัพท์ : 056-219-100 ต่อ 1200 1204 1206 และ 1208