ข่าวจากห้องทะเบียน
 กำหนดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน (ใบ นว.3) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่น 8 ภาคเรียนที่ 1/2565 
 กำหนดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน (ใบ นว.3) สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2564 
 กำหนดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน (ใบ นว.3) สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ 3/2564 
 กำหนดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน (ใบ นว.3) สำหรับนักศึกษาโครงการ MOU ตำรวจ ภาคเรียนที่ 3/2564 
 กำหนดการจองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียน สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 3/2564 
 กำหนดการจองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียน สำหรับนักศึกษาภาคโครงการ MOU ตำรวจ ภาคเรียนที่ 3/2564 
 กำหนดการจองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียน สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2564 
 กำหนดการจองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียน สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ 3/2564 
 กำหนดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน (ใบ นว.3) สำหรับนักศึกษาโครงการ MOU ตำรวจ ภาคเรียนที่ 2/2564 
 กำหนดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน (ใบ นว.3) สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ 2/2564 

Bullet ดูข่าวอื่น ๆ ทั้งหมด

ข้อบังคับ และระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา

ปฏิทินวิชาการ

ระบบคำร้องออนไลน์ ในระบบงานสำหรับนักศึกษา


การลดค่าบำรุงการศึกษาแบบเหมาจ่าย

     สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และระดับปริญญาตรี ภาค กศ.บป. ในช่วงระยะเวลาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษาแบบเหมาจ่าย

     ในอัตราร้อยละ 90 ของอัตราเงินบำรุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายในอัตราปกติ

การผ่อนชำระค่าบำรุงการศึกษา

     สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และระดับปริญญาตรี ภาค กศ.บป. สามารถผ่อนชำระค่าบำรุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายของภาคเรียนที่ 1/2564 ได้ดังนี้

  1. สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ผ่อนชำระได้สูงสุด 4 งวด แต่ละงวดไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท (ยกเว้นงวดสุดท้าย)
  2. สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ผ่อนชำระได้สูงสุด 2 งวด แต่ละงวดไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท (ยกเว้นงวดสุดท้าย)
     โดยการผ่อนชำระดังกล่าว จะต้องชำระเงินที่กลุ่มงานคลัง สำนักงานอธิการบดี อาคาร 14 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เท่านั้น