ข่าวจากห้องทะเบียน
 กำหนดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน (ใบ นว.3) สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565 
 กำหนดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน (ใบ นว.3) สำหรับนักศึกษาโครงการ MOU ตำรวจ ภาคเรียนที่2/2565 
 กำหนดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน (ใบ นว.3) สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ 2/2565 
 กำหนดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน (ใบ นว.3) สำหรับนักศึกษาภาคปกติภาคเรียนที่ 2/2565 
  กำหนดการจองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียน สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2565 
 กำหนดการจองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียน สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565 
 กำหนดการจองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียน สำหรับนักศึกษาภาคโครงการ MOU ตำรวจ ภาคเรียนที่ 2/2565 
 กำหนดการจองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียน สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ 2/2565 
 กำหนดชำระเงินลงทะเบียนโดยไม่เสียค่าปรับ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2565 (ยกเว้นนักศึกษา ค.บ 4 ปี ปี 4 และ ค.บ. 5 ปี ปี 5) 
 กำหนดชำระเงินลงทะเบียนโดยไม่เสียค่าปรับ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ค.บ 4 ปี ปี 4 และ ค.บ. 5 ปี ปี 5 

Bullet ดูข่าวอื่น ๆ ทั้งหมด

ข้อบังคับ และระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา

ปฏิทินวิชาการ

ระบบคำร้องออนไลน์ ในระบบงานสำหรับนักศึกษา


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
The Office of Academic Promotion And Registration
398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถีตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 6000
โทรศัพท์ : 056-219-100 ต่อ 1200 1204 1206 และ 1208