Tabian News

ค้นหาจากหัวข้อ ชื่อเรื่อง ผู้ประกาศ อ่านมาก ตอบมาก ทั้งหมด (ล่าสุด)


 0168 รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์และการตรวจร่างกาย ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในระบบกลาง (Admissions) Webmaster 11 พ.ค.2556:15:46:48 [0/1083]    
 0167 นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ กำหนดรับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการเรียนฉบับภาษาไทย วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป noy 26 เม.ย.2556:14:02:59 [0/653]    
 0166 นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ กำหนดรับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการเรียนฉบับภาษาไทย วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป thamanoonj 9 เม.ย.2556:9:57:30 [0/675]    
 0165 เรื่องให้นักศึกษาที่มีรายชื่อนักศึกษาไม่ผ่านกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 2555 thamanoonj 6 เม.ย.2556:7:16:32 [0/933]    
 0164 นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ กำหนดรับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการเรียนฉบับภาษาไทย วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป noy 16 มี.ค.2556:10:05:49 [0/833]    
 0163 การเปลี่ยนแปลงกำหนดการจองรายวิชาของนักศึกษาภาคปกติ thamanoonj 28 ก.พ.2556:13:36:06 [0/2541]    
 0162 นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ กำหนดรับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการเรียนฉบับภาษาไทย วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป noy 26 ก.พ.2556:9:24:05 [0/719]    
 0161 รายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2556 Webmaster 20 ก.พ.2556:11:59:01 [0/1837]    
 0160 ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 4 ปี ระดับปริญญาตรี 5 ปี ระดับปริญญาตรี 4 ปี(เทียบโอน) และระดับปริญญาตรี 2 ปี(ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2556 Webmaster 26 ม.ค.2556:15:01:57 [0/6386]    
 0159 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 4 ปี ระดับปริญญาตรี 5 ปี ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน) และระดับปริญญาตรี 2 ปี (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2556 Webmaster 20 ม.ค.2556:15:01:36 [0/7130]    
 0158 นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2555 กำหนดรับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการเรียนฉบับภาษาไทย วันที่ 5 - 6 มกราคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป noy 5 ม.ค.2556:9:05:42 [0/1186]    
 0157 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2556 Webmaster 25 ธ.ค.2555:14:21:42 [0/8010]    
 0156 นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 กำหนดรับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการเรียนฉบับภาษาไทย วันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป noy 17 พ.ย.2555:10:40:17 [0/1080]    
 0155 การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2556 Webmaster 14 พ.ย.2555:16:02:24 [0/5220]    
 0154 นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2555 กำหนดรับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการเรียนฉบับภาษาไทย วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป noy 2 พ.ย.2555:9:41:22 [0/765]    
 0153 กลุ่มงานทะเบียนฯ รับสมัครนักศึกษาช่วยงาน noyna 1 ต.ค.2555:10:48:30 [0/1751]    
 0152 นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2555 กำหนดรับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการเรียนฉบับภาษาไทย วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป noy 28 ก.ย.2555:14:18:15 [0/621]    
 0151 นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555 กำหนดรับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการเรียนฉบับภาษาไทย วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป noy 31 ส.ค.2555:9:04:06 [0/628]    
 0150 นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 กำหนดรับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการเรียนฉบับภาษาไทย วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป noy 31 ก.ค.2555:8:43:02 [0/797]    
 0149 การทำเรื่องขอสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2555 noyna 11 ก.ค.2555:11:11:28 [0/1370]    

กำลังแสดงหน้าที่ 10/18 เลือกหน้า <<ข่าวใหม่  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18   ข่าวเก่า>>

 กลับหน้าหลัก