Tabian News

ค้นหาจากหัวข้อ ชื่อเรื่อง ผู้ประกาศ อ่านมาก ตอบมาก ทั้งหมด (ล่าสุด)


 0113 นักศึกษาโปรแกรมวิชาดังต่อไปนี้รับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการเรียนฉบับภาษาไทย วันที่ 30 เมษายน 2554 thamanoonj 9 เม.ย.2554:11:40:19 [0/1348]    
 0112 นักศึกษาโปรแกรมวิชาดังต่อไปนี้รับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการเรียนฉบับภาษาไทย thamanoonj 4 เม.ย.2554:12:54:50 [0/1035]    
 0111 นักศึกษาสาขาครุศาสตร์ รับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการเรียนฉบับภาษาไทยที่ห้อง อมราวดี ชั้น 3 อาคาร 14 thamanoonj 2 เม.ย.2554:10:10:38 [0/982]    
 0110 ตารางสอบศึกษาทั่วไป-เลือกเสรี ภาคปกติ 2-2553 kob 12 ก.พ.2554:13:44:55 [0/3035]   มีไฟล์ประกอบแนบมาด้วย มีไฟล์แนบมาด้วย
 0109 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2554 Webmaster 1 ก.พ.2554:9:31:27 [0/4318]    
 0108 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนหยุดทำการในวันที่ 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2554 noyna 31 ม.ค.2554:15:07:04 [0/915]    
 0107 ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2554 Webmaster 20 ม.ค.2554:17:35:29 [0/4177]    
 0106 ประกาศรายชื่อผู้ต้องเข้ารับการทดสอบฯ เพื่อเข้าศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2554 Webmaster 29 ธ.ค.2553:13:05:00 [0/3290]    
 0105 เรื่องกำหนดการเปลี่ยนสาขาวิชาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 thamanoonj 8 ธ.ค.2553:10:13:22 [0/1384]   มีไฟล์ประกอบแนบมาด้วย มีไฟล์แนบมาด้วย
 0104 กำหนดการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2553 noyna 20 พ.ย.2553:16:12:18 [0/1405]    
 0103 ตารางเรียนวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาเลือกเสรี เทอม 2/2553 kob 28 ต.ค.2553:10:53:52 [0/2923]   มีไฟล์ประกอบแนบมาด้วย มีไฟล์แนบมาด้วย
 0102 ตารางสอบวิชาศึกษาทั่วไป-วิชาเลือกเสรี นักศึกษาภาคปกติ kob 14 ก.ย.2553:9:23:28 [0/3751]   มีไฟล์ประกอบแนบมาด้วย มีไฟล์แนบมาด้วย
 0101 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะจัดให้มีการทำบุญเลี้ยงเพลพระ thamanoonj 23 ก.ค.2553:16:25:23 [0/896]    
 0100 สาขาวิชาดังนี้สามารถติดต่อรับใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิ ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป thamanoonj 26 เม.ย.2553:11:53:24 [0/2514]    
 0098 ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการหยุดให้บริการ thamanoonj 9 เม.ย.2553:12:51:34 [0/1388]    
 0097 สาขาวิชาดังนี้สามารถติดต่อรับใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิ ได้แล้วตั้งแต่วันที่ 9 เม.ย. 2553 เป็นต้นไป noy 9 เม.ย.2553:11:07:52 [0/1501]   มีไฟล์ประกอบแนบมาด้วย มีไฟล์แนบมาด้วย
 0096 กำหนดการรับใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิ สำหรับนักศึกษาภาคปกติและ กศ.ยช. ที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2552 noyna 20 มี.ค.2553:16:37:03 [0/1683]    
 0095 เลื่อนกำหนดวันรับใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิ นักศึกษาภาค กศ.บป. ที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2552 noy 16 ก.พ.2553:9:14:48 [0/2123]    
 0094 ตารางสอบวิชาศึกษาทั่วไป-วิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 2/2552 นักศึกษาภาคปกติ kob 15 ก.พ.2553:11:45:36 [0/1520]   มีไฟล์ประกอบแนบมาด้วย มีไฟล์แนบมาด้วย
 0093 กำหนดการรับใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิ สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2552 noyna 7 ก.พ.2553:14:18:59 [0/1243]    

กำลังแสดงหน้าที่ 12/17 เลือกหน้า <<ข่าวใหม่  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17   ข่าวเก่า>>

 กลับหน้าหลัก