Tabian News

ค้นหาจากหัวข้อ ชื่อเรื่อง ผู้ประกาศ อ่านมาก ตอบมาก ทั้งหมด (ล่าสุด)


 0246 กำหนดการถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา ภาคกศ.บป. ที่เข้าศึกษาปี 2559 (รุ่น 38) noyna 19 ก.ย.2559:10:29:19 [0/504]    
 0245 กำหนดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินตามแผนการเรียน (ใบ นว.3) สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2559 ศิ 31 ก.ค.2559:8:56:06 [0/3295]    
 0244 กำหนดวันจองรายวิชาเรียนภาคเรียนที่ 1/2559 ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 ศิ 31 ก.ค.2559:8:51:34 [0/845]    
 0243 แจ้งกำหนดการทำบัตรนักศึกษา (รหัส 59) ชั้นปี 1 noyna 14 ก.ค.2559:9:15:39 [0/1317]    
 0242 กำหนดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินลงทะเบียนเรียมเพิ่ม (ใบ นว.3 ข) สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ 3/2558 ศิ 8 มิ.ย.2559:9:22:08 [0/1305]    
 0241 กำหนดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินลงทะเบียนเรียมเพิ่ม (ใบ นว.3 ข) สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 3/2558 ศิ 8 มิ.ย.2559:9:19:44 [0/982]    
 0240 กำหนดการรับใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิ สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2558 noyna 18 พ.ค.2559:11:20:35 [0/1598]    
 0239 กำหนดการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 รอบ 2 noyna 3 พ.ค.2559:14:47:39 [0/2515]    
 0238 กำหนดการจองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียน นักศึกษาภาคปกติภาคเรียนที่ 1/2559 ศิ 23 เม.ย.2559:8:41:11 [0/3846]    
 0237 กำหนดการจองรายวิชาเรียนในแผนการเรียน นักศึกษาภาคกศ.บป. ภาคเรียนที่ 3/2558 ศิ 23 เม.ย.2559:8:39:57 [0/1280]    
 0236 กำหนดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินลงทะเบียนเรียมเพิ่ม (ใบ นว.3 ข) สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ 2/2558 ศิ 4 มี.ค.2559:18:38:48 [0/1135]    
 0235 กำหนดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินลงทะเบียนเรียมเพิ่ม (ใบ นว.3 ข) สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2558 ศิ 2 ก.พ.2559:9:37:35 [0/1129]    
 0234 กำหนดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินตามแผนการเรียน (ใบ นว.3) สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2558 ศิ 4 ม.ค.2559:13:26:56 [0/4224]    
 0233 กำหนดการจองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ 2/2558 ศิ 25 ธ.ค.2558:9:29:13 [0/1563]    
 0232 กำหนดการจองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียนภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2558 ศิ 18 พ.ย.2558:10:25:55 [0/5055]    
 0231 กำหนดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินพร้อมชำระเงินลงทะเบียนนอกแผน (ใบ นว.3ข) สำหรับนักศึกษาภาคกศ.บป. ภาคเรียนที่ 1/2558 ศิ 17 ต.ค.2558:9:43:47 [0/2443]    
 0230 กำหนดการพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินสำหรับนักศึกษาภาคปกติชั้นปีที่ 5 (ค.บ. 5 ปี) ภาคเรียนที่ 2/2558 ศิ 16 ต.ค.2558:13:42:29 [0/996]    
 0229 กำหนดจองรายวิชาเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558 ภาคปกตินักศึกษาชั้นปีที่ 5 (ค.บ. 5 ปี) ศิ 16 ต.ค.2558:13:40:07 [0/882]    
 0228 กำหนดการรับใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิ สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาและสภามหาวิทยาลัยอนุมัติวันที่ 5 พ.ย. 2558 noyna 5 ต.ค.2558:15:34:47 [0/872]    
 0227 กำหนดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินลงทะเบียนเรียนนอกแผนภาคปกติ (ใบ นว.3 ข.) ภาคเรียนที่ 1/2558 ศิ 2 ก.ย.2558:14:38:35 [0/2318]    

กำลังแสดงหน้าที่ 5/17 เลือกหน้า <<ข่าวใหม่  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17   ข่าวเก่า>>

 กลับหน้าหลัก