Tabian News

ค้นหาจากหัวข้อ ชื่อเรื่อง ผู้ประกาศ อ่านมาก ตอบมาก ทั้งหมด (ล่าสุด)


 0240 กำหนดการรับใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิ สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2558 noyna 18 พ.ค.2559:11:20:35 [0/1561]    
 0239 กำหนดการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 รอบ 2 noyna 3 พ.ค.2559:14:47:39 [0/2440]    
 0238 กำหนดการจองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียน นักศึกษาภาคปกติภาคเรียนที่ 1/2559 ศิ 23 เม.ย.2559:8:41:11 [0/3817]    
 0237 กำหนดการจองรายวิชาเรียนในแผนการเรียน นักศึกษาภาคกศ.บป. ภาคเรียนที่ 3/2558 ศิ 23 เม.ย.2559:8:39:57 [0/1242]    
 0236 กำหนดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินลงทะเบียนเรียมเพิ่ม (ใบ นว.3 ข) สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ 2/2558 ศิ 4 มี.ค.2559:18:38:48 [0/1112]    
 0235 กำหนดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินลงทะเบียนเรียมเพิ่ม (ใบ นว.3 ข) สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2558 ศิ 2 ก.พ.2559:9:37:35 [0/1106]    
 0234 กำหนดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินตามแผนการเรียน (ใบ นว.3) สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2558 ศิ 4 ม.ค.2559:13:26:56 [0/4192]    
 0233 กำหนดการจองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ 2/2558 ศิ 25 ธ.ค.2558:9:29:13 [0/1528]    
 0232 กำหนดการจองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียนภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2558 ศิ 18 พ.ย.2558:10:25:55 [0/5018]    
 0231 กำหนดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินพร้อมชำระเงินลงทะเบียนนอกแผน (ใบ นว.3ข) สำหรับนักศึกษาภาคกศ.บป. ภาคเรียนที่ 1/2558 ศิ 17 ต.ค.2558:9:43:47 [0/2411]    
 0230 กำหนดการพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินสำหรับนักศึกษาภาคปกติชั้นปีที่ 5 (ค.บ. 5 ปี) ภาคเรียนที่ 2/2558 ศิ 16 ต.ค.2558:13:42:29 [0/967]    
 0229 กำหนดจองรายวิชาเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558 ภาคปกตินักศึกษาชั้นปีที่ 5 (ค.บ. 5 ปี) ศิ 16 ต.ค.2558:13:40:07 [0/860]    
 0228 กำหนดการรับใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิ สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาและสภามหาวิทยาลัยอนุมัติวันที่ 5 พ.ย. 2558 noyna 5 ต.ค.2558:15:34:47 [0/840]    
 0227 กำหนดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินลงทะเบียนเรียนนอกแผนภาคปกติ (ใบ นว.3 ข.) ภาคเรียนที่ 1/2558 ศิ 2 ก.ย.2558:14:38:35 [0/2289]    
 0226 กำหนดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินภาคกศ.บป. (ใบ นว.3) ภาคเรียนที่ 1/2558 ศิ 29 ส.ค.2558:12:38:28 [0/1799]    
 0225 กำหนดชำระเงินค่าลงทะเบียนที่ธนาคารสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2558 (ชำระได้ตั้งแต่วันที่ 10 - 20 สิงหาคม 2558 เท่่านั้น) ศิ 21 ส.ค.2558:17:42:02 [0/1038]    
 0224 กำหนดการพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน(ใบ นว.3) ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2558 ศิ 8 ส.ค.2558:10:13:19 [0/2609]    
 0223 แนวปฏิบัติการจองรายวิชาเรียนล่าช้า noyna 5 ส.ค.2558:9:01:23 [0/1322]    
 0222 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558 รอบ 2 noyna 11 ก.ค.2558:15:12:28 [0/4003]    
 0221 กำหนดรับสมัครภาคปกติ ปีการศึกษา 2558 รอบ 2 (เฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต) noyna 6 ก.ค.2558:14:06:11 [0/2531]    

กำลังแสดงหน้าที่ 5/16 เลือกหน้า <<ข่าวใหม่  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   ข่าวเก่า>>

 กลับหน้าหลัก