Tabian News

ค้นหาจากหัวข้อ ชื่อเรื่อง ผู้ประกาศ อ่านมาก ตอบมาก ทั้งหมด (ล่าสุด)


 0226 กำหนดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินภาคกศ.บป. (ใบ นว.3) ภาคเรียนที่ 1/2558 ศิ 29 ส.ค.2558:12:38:28 [0/1830]    
 0225 กำหนดชำระเงินค่าลงทะเบียนที่ธนาคารสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2558 (ชำระได้ตั้งแต่วันที่ 10 - 20 สิงหาคม 2558 เท่่านั้น) ศิ 21 ส.ค.2558:17:42:02 [0/1065]    
 0224 กำหนดการพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน(ใบ นว.3) ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2558 ศิ 8 ส.ค.2558:10:13:19 [0/2644]    
 0223 แนวปฏิบัติการจองรายวิชาเรียนล่าช้า noyna 5 ส.ค.2558:9:01:23 [0/1403]    
 0222 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558 รอบ 2 noyna 11 ก.ค.2558:15:12:28 [0/4023]    
 0221 กำหนดรับสมัครภาคปกติ ปีการศึกษา 2558 รอบ 2 (เฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต) noyna 6 ก.ค.2558:14:06:11 [0/2565]    
 0220 กำหนดการรับใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิ สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาและสภามหาวิทยาลัยอนุมัติวันที่ 23 ก.ค. 2558 noyna 25 มิ.ย.2558:15:24:34 [0/1205]    
 0219 กำหนดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินและชำระเงินลงทะเบียนนอกแผน ภาคปกติ 3/2557 ศิ 25 มิ.ย.2558:8:55:37 [0/1007]    
 0218 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ Admissions ประจำปีการศึกษา 2558 noyna 15 มิ.ย.2558:8:46:43 [0/2616]    
 0217 กำหนดรับสมัครภาคกศ.บป. ปีการศึกษา 2558 รุ่น 37 noyna 12 มิ.ย.2558:11:37:50 [0/2134]    
 0215 กำหนดรับสมัครภาคปกติ ปีการศึกษา 2558 รอบ 2 noyna 11 มิ.ย.2558:9:17:29 [0/2364]    
 0214 กำหนดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินตามแผนการเรียนของนักศึกษาภาคปกติ 3/2557 ศิ 9 มิ.ย.2558:9:43:20 [0/1187]    
 0213 กำหนดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินลงทะเบียนนอกแผน ภาคกศ.บป. 3/2557 ศิ 9 มิ.ย.2558:9:41:05 [0/620]    
 0212 กำหนดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน (ใบ นว.3) ภาคกศ.บป. ภาคเรียนที่ 3/2557 ศิ 17 พ.ค.2558:12:33:36 [0/1150]    
 0211 งดให้บริการ 27 - 29 พฤษภาคม 2558 noyna 8 พ.ค.2558:16:07:03 [0/677]    
 0210 กำหนดการจองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียนสำหรับนักศึกษาภาคปกติภาคเรียนที่ 3/2557 ศิ 7 พ.ค.2558:11:55:42 [0/974]    
 0209 กำหนดการจองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียนภาคปกติภาคเรียนที่ 1/2558 ศิ 7 พ.ค.2558:11:54:17 [0/2533]    
 0208 กำหนดการจองรายวิชาเรียนนักศึกษาภาคกศ.บป. ภาคเรียนที่ 3/2557 ศิ 17 เม.ย.2558:9:02:03 [0/1385]    
 0207 กำหนดการจองรายวิชาเรียนนักศึกษาภาคปกติเฉพาะนักศึกษา ค.บ. 5 ปี ที่เข้าศึกษาปี 2554 ศิ 17 เม.ย.2558:8:58:36 [0/599]    
 0206 ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 4 ปี ระดับปริญญาตรี 5 ปี ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน) และระดับปริญญาตรี 2 ปี (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบ 1) Webmaster 26 มี.ค.2558:16:32:04 [0/7666]    

กำลังแสดงหน้าที่ 6/17 เลือกหน้า <<ข่าวใหม่  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17   ข่าวเก่า>>

 กลับหน้าหลัก