Tabian News

ค้นหาจากหัวข้อ ชื่อเรื่อง ผู้ประกาศ อ่านมาก ตอบมาก ทั้งหมด (ล่าสุด)


 0213 กำหนดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินลงทะเบียนนอกแผน ภาคกศ.บป. 3/2557 ศิ 9 มิ.ย.2558:9:41:05 [0/630]    
 0212 กำหนดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน (ใบ นว.3) ภาคกศ.บป. ภาคเรียนที่ 3/2557 ศิ 17 พ.ค.2558:12:33:36 [0/1156]    
 0211 งดให้บริการ 27 - 29 พฤษภาคม 2558 noyna 8 พ.ค.2558:16:07:03 [0/685]    
 0210 กำหนดการจองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียนสำหรับนักศึกษาภาคปกติภาคเรียนที่ 3/2557 ศิ 7 พ.ค.2558:11:55:42 [0/984]    
 0209 กำหนดการจองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียนภาคปกติภาคเรียนที่ 1/2558 ศิ 7 พ.ค.2558:11:54:17 [0/2554]    
 0208 กำหนดการจองรายวิชาเรียนนักศึกษาภาคกศ.บป. ภาคเรียนที่ 3/2557 ศิ 17 เม.ย.2558:9:02:03 [0/1408]    
 0207 กำหนดการจองรายวิชาเรียนนักศึกษาภาคปกติเฉพาะนักศึกษา ค.บ. 5 ปี ที่เข้าศึกษาปี 2554 ศิ 17 เม.ย.2558:8:58:36 [0/606]    
 0206 ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 4 ปี ระดับปริญญาตรี 5 ปี ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน) และระดับปริญญาตรี 2 ปี (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบ 1) Webmaster 26 มี.ค.2558:16:32:04 [0/7708]    
 0205 ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภาคปกติ (รอบ 1) ประจำปีการศึกษา 2558 Webmaster 22 มี.ค.2558:11:28:47 [0/12723]    
 0204 รายชื่อบัณฑิตประจำปี 2558 Webmaster 17 มี.ค.2558:16:06:36 [0/4302]    
 0203 กำหนดการเปลี่ยนสาขาวิชาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 noyna 27 ก.พ.2558:10:53:34 [0/1353]    
 0202 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง กำหนดเวลากิจกรรมวิชาการ และวันหยุดของนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (ฉบับที่ 4) Webmaster 20 ก.พ.2558:14:50:49 [0/1503]    
 0201 กำหนดการพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน(ใบ นว.3)ภาคกศ.บป. ภาคเรียนที่ 2/2557 ศิ 19 ธ.ค.2557:11:11:55 [0/2497]    
 0200 กำหนดการพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน(ใบ นว.3)ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2557 ศิ 19 ธ.ค.2557:11:09:12 [0/2819]    
 0199 การคัดเลือกนักเรียน เข้าศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558 ประเภทโครงการความสามารถพิเศษ ด้านเรียนดี ด้านคุณธรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านกีฬา noyna 14 ธ.ค.2557:15:09:05 [0/5612]    
 0198 กำหนดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินภาคกศ.บป. ภาคเรียนที่ 2/2557 ศิ 3 ธ.ค.2557:10:10:53 [0/1477]    
 0197 กำหนดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2557 ศิ 3 ธ.ค.2557:9:33:44 [0/2467]    
 0196 กำหนดรับใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิ ของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา สภามหาวิทยาลัยอนุมัติวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 noyna 3 ธ.ค.2557:9:19:01 [0/1087]    
 0195 กำหนดการจองรายวิชาในแผนการเรียนสำหรับนักศึกษาภาคกศ.บป. ภาคเรียนที่ 2/2557 ศิ 9 พ.ย.2557:10:04:59 [0/2074]    
 0194 กำหนดการจองรายวิชาในแผนการเรียนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2557 ศิ 9 พ.ย.2557:10:04:03 [0/2817]    

กำลังแสดงหน้าที่ 7/17 เลือกหน้า <<ข่าวใหม่  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17   ข่าวเก่า>>

 กลับหน้าหลัก