Tabian News

ค้นหาจากหัวข้อ ชื่อเรื่อง ผู้ประกาศ อ่านมาก ตอบมาก ทั้งหมด (ล่าสุด)


 0205 ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภาคปกติ (รอบ 1) ประจำปีการศึกษา 2558 Webmaster 22 มี.ค.2558:11:28:47 [0/12679]    
 0204 รายชื่อบัณฑิตประจำปี 2558 Webmaster 17 มี.ค.2558:16:06:36 [0/4293]    
 0203 กำหนดการเปลี่ยนสาขาวิชาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 noyna 27 ก.พ.2558:10:53:34 [0/1347]    
 0202 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง กำหนดเวลากิจกรรมวิชาการ และวันหยุดของนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (ฉบับที่ 4) Webmaster 20 ก.พ.2558:14:50:49 [0/1495]    
 0201 กำหนดการพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน(ใบ นว.3)ภาคกศ.บป. ภาคเรียนที่ 2/2557 ศิ 19 ธ.ค.2557:11:11:55 [0/2489]    
 0200 กำหนดการพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน(ใบ นว.3)ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2557 ศิ 19 ธ.ค.2557:11:09:12 [0/2811]    
 0199 การคัดเลือกนักเรียน เข้าศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558 ประเภทโครงการความสามารถพิเศษ ด้านเรียนดี ด้านคุณธรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านกีฬา noyna 14 ธ.ค.2557:15:09:05 [0/5604]    
 0198 กำหนดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินภาคกศ.บป. ภาคเรียนที่ 2/2557 ศิ 3 ธ.ค.2557:10:10:53 [0/1465]    
 0197 กำหนดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2557 ศิ 3 ธ.ค.2557:9:33:44 [0/2461]    
 0196 กำหนดรับใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิ ของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา สภามหาวิทยาลัยอนุมัติวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 noyna 3 ธ.ค.2557:9:19:01 [0/1076]    
 0195 กำหนดการจองรายวิชาในแผนการเรียนสำหรับนักศึกษาภาคกศ.บป. ภาคเรียนที่ 2/2557 ศิ 9 พ.ย.2557:10:04:59 [0/2067]    
 0194 กำหนดการจองรายวิชาในแผนการเรียนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2557 ศิ 9 พ.ย.2557:10:04:03 [0/2808]    
 0193 กำหนดรับใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิ ของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา สภามหาวิทยาลัยอนุมัติวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2557 noyna 1 พ.ย.2557:10:40:25 [0/901]    
 0192 ประกาศตารางสอบนักศึกษาภาคปกติภาคการศึกษาที่1/2557 thamanoonj 26 ต.ค.2557:14:40:33 [0/2488]    
 0191 กำหนดการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2557 noyna 11 ก.ย.2557:14:29:55 [0/1002]    
 0190 ผลการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาในระดับปริญญาตรี Webmaster 4 ก.ค.2557:18:52:59 [0/3994]    
 0189 ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาในระดับปริญญาตรี (รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2557 Webmaster 2 ก.ค.2557:16:25:53 [0/4502]    
 0188 ผลการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) รุ่นที่ 36 Webmaster 2 ก.ค.2557:16:24:42 [0/1967]    
 0187 ประกาศ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ปิดทำการ วันที่ ๒๓-๒๕ พ.ค.๕๗ Webmaster 22 พ.ค.2557:22:46:42 [0/1109]    
 0186 กลุ่มงานทะเบียนฯ งดให้บริการวันที่ 22 - 25 เม.ย. 57 noyna 2 เม.ย.2557:9:42:32 [0/1126]    

กำลังแสดงหน้าที่ 7/17 เลือกหน้า <<ข่าวใหม่  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17   ข่าวเก่า>>

 กลับหน้าหลัก