Tabian News

ค้นหาจากหัวข้อ ชื่อเรื่อง ผู้ประกาศ อ่านมาก ตอบมาก ทั้งหมด (ล่าสุด)


 0193 กำหนดรับใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิ ของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา สภามหาวิทยาลัยอนุมัติวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2557 noyna 1 พ.ย.2557:10:40:25 [0/908]    
 0192 ประกาศตารางสอบนักศึกษาภาคปกติภาคการศึกษาที่1/2557 thamanoonj 26 ต.ค.2557:14:40:33 [0/2501]    
 0191 กำหนดการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2557 noyna 11 ก.ย.2557:14:29:55 [0/1017]    
 0190 ผลการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาในระดับปริญญาตรี Webmaster 4 ก.ค.2557:18:52:59 [0/4006]    
 0189 ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาในระดับปริญญาตรี (รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2557 Webmaster 2 ก.ค.2557:16:25:53 [0/4514]    
 0188 ผลการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) รุ่นที่ 36 Webmaster 2 ก.ค.2557:16:24:42 [0/1971]    
 0187 ประกาศ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ปิดทำการ วันที่ ๒๓-๒๕ พ.ค.๕๗ Webmaster 22 พ.ค.2557:22:46:42 [0/1119]    
 0186 กลุ่มงานทะเบียนฯ งดให้บริการวันที่ 22 - 25 เม.ย. 57 noyna 2 เม.ย.2557:9:42:32 [0/1133]    
 0185 กำหนดการจองรายวิชาเรียนในแผนการเรียนภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2557 ศิ 11 มี.ค.2557:15:45:01 [0/3556]    
 0184 ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2557 Webmaster 28 ม.ค.2557:12:02:26 [0/11447]    
 0183 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2557 Webmaster 20 ม.ค.2557:9:12:02 [0/10980]    
 0182 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาภาคปกติ (รอบ 1) ประจำปีการศึกษา 2557 Webmaster 26 ธ.ค.2556:10:22:23 [0/8792]    
 0181 กำหนดการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที 2/2556 noyna 15 พ.ย.2556:13:39:45 [0/2076]    
 0180 นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ให้มารายงานตัวเพื่อรักษาสิทธิ์การสอบปลายภาค ภาคการศึกษา 1/2556 Webmaster 19 ก.ย.2556:18:09:20 [0/4024]    
 0179 นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ กำหนดรับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการเรียนฉบับภาษาไทย วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป noy 22 ส.ค.2556:12:57:16 [0/979]    
 0178 นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ กำหนดรับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการเรียนฉบับภาษาไทย วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป noy 30 ก.ค.2556:14:13:01 [0/745]    
 0177 นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ กำหนดรับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการเรียนฉบับภาษาไทย วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป noy 5 ก.ค.2556:13:15:46 [0/804]    
 0176 นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ กำหนดรับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการเรียนฉบับภาษาไทย วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป noy 5 ก.ค.2556:13:14:54 [0/707]    
 0175 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการเก็บเงินบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมนักศึกษา Webmaster 13 มิ.ย.2556:9:24:46 [0/1161]    
 0174 นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ กำหนดรับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการเรียนฉบับภาษาไทย วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป noy 25 พ.ค.2556:16:32:20 [0/768]    

กำลังแสดงหน้าที่ 8/17 เลือกหน้า <<ข่าวใหม่  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17   ข่าวเก่า>>

 กลับหน้าหลัก