Tabian News

ค้นหาจากหัวข้อ ชื่อเรื่อง ผู้ประกาศ อ่านมาก ตอบมาก ทั้งหมด (ล่าสุด)


 0179 นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ กำหนดรับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการเรียนฉบับภาษาไทย วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป noy 22 ส.ค.2556:12:57:16 [0/935]    
 0178 นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ กำหนดรับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการเรียนฉบับภาษาไทย วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป noy 30 ก.ค.2556:14:13:01 [0/681]    
 0177 นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ กำหนดรับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการเรียนฉบับภาษาไทย วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป noy 5 ก.ค.2556:13:15:46 [0/770]    
 0176 นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ กำหนดรับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการเรียนฉบับภาษาไทย วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป noy 5 ก.ค.2556:13:14:54 [0/645]    
 0175 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการเก็บเงินบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมนักศึกษา Webmaster 13 มิ.ย.2556:9:24:46 [0/1106]    
 0174 นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ กำหนดรับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการเรียนฉบับภาษาไทย วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป noy 25 พ.ค.2556:16:32:20 [0/735]    
 0173 ผลการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) รุ่นที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2556 Webmaster 25 พ.ค.2556:11:11:43 [0/1823]    
 0172 ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 4 ปี ระดับปริญญาตรี 4 ปี(เทียบโอน) และระดับปริญญาตรี 2 ปี(ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2556 รอบ 2 Webmaster 21 พ.ค.2556:16:00:36 [0/2456]    
 0171 ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 4 ปี ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน) และระดับปริญญาตรี 2 ปี (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2556 รอบ 2 Webmaster 19 พ.ค.2556:13:50:01 [0/2228]    
 0170 ผลการสอบสัมภาษณ์ในระบบกลาง (Admissions) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2556 Webmaster 16 พ.ค.2556:10:46:46 [0/1828]    
 0169 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาภาคปกติ รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2556 Webmaster 12 พ.ค.2556:13:33:06 [0/2366]    
 0168 รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์และการตรวจร่างกาย ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในระบบกลาง (Admissions) Webmaster 11 พ.ค.2556:15:46:48 [0/1032]    
 0167 นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ กำหนดรับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการเรียนฉบับภาษาไทย วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป noy 26 เม.ย.2556:14:02:59 [0/590]    
 0166 นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ กำหนดรับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการเรียนฉบับภาษาไทย วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป thamanoonj 9 เม.ย.2556:9:57:30 [0/629]    
 0165 เรื่องให้นักศึกษาที่มีรายชื่อนักศึกษาไม่ผ่านกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 2555 thamanoonj 6 เม.ย.2556:7:16:32 [0/878]    
 0164 นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ กำหนดรับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการเรียนฉบับภาษาไทย วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป noy 16 มี.ค.2556:10:05:49 [0/785]    
 0163 การเปลี่ยนแปลงกำหนดการจองรายวิชาของนักศึกษาภาคปกติ thamanoonj 28 ก.พ.2556:13:36:06 [0/2454]    
 0162 นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ กำหนดรับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการเรียนฉบับภาษาไทย วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป noy 26 ก.พ.2556:9:24:05 [0/676]    
 0161 รายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2556 Webmaster 20 ก.พ.2556:11:59:01 [0/1753]    
 0160 ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 4 ปี ระดับปริญญาตรี 5 ปี ระดับปริญญาตรี 4 ปี(เทียบโอน) และระดับปริญญาตรี 2 ปี(ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2556 Webmaster 26 ม.ค.2556:15:01:57 [0/6191]    

กำลังแสดงหน้าที่ 8/16 เลือกหน้า <<ข่าวใหม่  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   ข่าวเก่า>>

 กลับหน้าหลัก