Tabian News
ข่าวที่ 1 : กำหนดเปลี่ยนโปรแกรมวิชาของนักศึกษา ชั้นปี่ที่ 1 ปีการศึกษา 2548
คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดเท่าจริง
ไฟล์ที่แนบมาด้วย : change_program01.jpg
ขนาดไฟล์ : 596,153 KB

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ประกาศเรื่องการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมวิชาของนักศึกษา ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2544 โดยกำหนดเกณฑ์และวิธีการไปแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อยและเสร็จสิ้นก่อนปีการศึกษา 2549 จึงกำหนดการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมวิชาของนักศึกษา ดังเอกสารแนบท้าย

ประกาศโดย คุณมงคล แพทองคำ email mongkol@mail.nsru.ac.th เมื่อ 1/12/2548 17:50:55 : : มีผู้เข้าชม 936 ครั้งแล้ว

ความคิดเห็นที่ 1

โปรแกรมววิชาที่สามารถขอรับเปลี่ยนโปรแกรมวิชาได้
จากคุณ  email  เมื่อ 1/12/2548 17:53:00

ความคิดเห็นที่ 2

ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนโปรแกรมวิชา
จากคุณ  email  เมื่อ 1/12/2548 17:54:00

ความคิดเห็นที่ 3

คำร้องขอเปลี่ยนโปรแกรมวิชา
จากคุณ  email  เมื่อ 1/12/2548 17:54:00