Tabian News
ข่าวที่ 101 : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะจัดให้มีการทำบุญเลี้ยงเพลพระ

ด้วยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะจัดให้มีการทำบุญเลี้ยงเพลพระ
เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องอมราวดี อาคาร ๑๔ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

จึงขอเรียนเชิญท่านร่วมทำบุญเลี้ยงเพลพระมา ณ โอกาสนี้

ประกาศโดย คุณthamanoonj email  เมื่อ 23/7/2553 16:25:23 : : มีผู้เข้าชม 853 ครั้งแล้ว