Tabian News
ข่าวที่ 107 : ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2554

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2554 บัดนี้ การคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกเพื่อให้ผู้ได้รับการคัดเลือกตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ไปสอบสัมภาษณ์และรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ดังนี้
http://regis.nsru.ac.th/entrance

ประกาศโดย คุณWebmaster email  เมื่อ 20/1/2554 17:35:29 : : มีผู้เข้าชม 4156 ครั้งแล้ว