Tabian News
ข่าวที่ 108 : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนหยุดทำการในวันที่ 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2554

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนหยุดทำการในวันที่ 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2554 เนื่องจากบุคลากรไปศึกษาดูงาน "พัฒนาระบบประกันคุณภาพและระบบงานทะเบียน" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ประกาศโดย คุณnoyna email  เมื่อ 31/1/2554 15:07:04 : : มีผู้เข้าชม 882 ครั้งแล้ว