Tabian News
ข่าวที่ 111 : นักศึกษาสาขาครุศาสตร์ รับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการเรียนฉบับภาษาไทยที่ห้อง อมราวดี ชั้น 3 อาคาร 14

นักศึกษาสาขาครุศาสตร์ รับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการเรียนฉบับภาษาไทยหากประสงค์รับหลักฐานที่มหาวิทยาลัยออกให้แทนกันให้นักศึกษาเตรียมเอกสารมองอำนาจมาด้วยนครับประกอบด้วย
1. หนังสือมอบอำนาจ 1 ฉบัย
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบ และผู้มอบ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
ติดต่อที่ห้อง อมราวดี ชั้น 3 อาคาร 14 ตั้งแต่ เวลา -9.00 - 12.00 น. ครับ

ประกาศโดย คุณthamanoonj email  เมื่อ 2/4/2554 10:10:38 : : มีผู้เข้าชม 946 ครั้งแล้ว