Tabian News
ข่าวที่ 112 : นักศึกษาโปรแกรมวิชาดังต่อไปนี้รับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการเรียนฉบับภาษาไทย


cได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

5011579201 เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ห้อง 1
5011238201 ภาษาไทย (นักศึกษาจีน1+3 หนานหนิง)
5211238301 ภาษาไทย (นักศึกษาจีนทาเลนต์ 2+2) ห้อง 1
5011241201 ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน (เอกคู่) ห้อง 1
5011240201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (นานาชาติ) ห้อง 1
5011211201 ภาษาอังกฤษ ห้อง 1
5211401301 การบริหารธุรกิจ (การบัญชี) ห้อง 1
5011249201 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการอุตสาหกรรม ห้อง 1
5211402301 การบริหารธุรกิจ (การตลาด) ห้อง 1
5011574201 เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ห้อง 1
5011452202 การตลาด ห้อง 2
5011332201 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ห้อง 1
5011343201 สาธารณสุขศาสตร์ แขนงวิชาสาธารณสุขชุมชน ห้อง 1
5211402302 การบริหารธุรกิจ (การตลาด) ห้อง 2
5011451201 การประชาสัมพันธ์ ห้อง 1
5011451203 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ห้อง 3
5011451202 วารสารศาสตร์ ห้อง 2
5011453201 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ห้อง 1
5011343202 สาธารณสุขศาสตร์ แขนงวิชาสาธารณสุขชุมชน ห้อง 2
5011452201 การตลาด ห้อง 1
5211401302 การบริหารธุรกิจ (การบัญชี) ห้อง 2
หากประสงค์รับหลักฐาน ที่มหาวิทยาลัยออกให้แทนกันให้นักศึกษาเตรียมเอกสารมองอำนาจมาด้วยนครับ ประกอบด้วย
1. หนังสือมอบอำนาจ 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบ และผู้มอบ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
ติดต่อที่ห้อง สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 อาคาร 14 ตั้งแต่ เวลา 9.00 - 15.00 น. ครับ

ประกาศโดย คุณthamanoonj email  เมื่อ 4/4/2554 12:54:50 : : มีผู้เข้าชม 1002 ครั้งแล้ว