Tabian News
ข่าวที่ 113 : นักศึกษาโปรแกรมวิชาดังต่อไปนี้รับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการเรียนฉบับภาษาไทย วันที่ 30 เมษายน 2554

นักศึกษาโปรแกรมวิชาดังต่อไปนี้รับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการเรียนฉบับภาษาไทย วันที่ 30 เมษายน 2554
หากประสงค์รับหลักฐาน ที่มหาวิทยาลัยออกให้แทนกันให้นักศึกษาเตรียมเอกสารมองอำนาจมาด้วยนครับ ประกอบด้วย
1. หนังสือมอบอำนาจ 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบ และผู้มอบ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
ติดต่อที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 อาคาร 14 ตั้งแต่ เวลา 9.00 - 15.00 น.

5011518201 เทคโนโลยีเครื่องกล ห้อง 1
5011574201 เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ห้อง 1
5122336301 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) รุ่น 30/1 ห้อง 1
5211577301 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) ห้อง 1
5211577302 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) ห้อง 2
5012452201 การตลาด รุ่น 29 ห้อง 1
5012452202 การตลาด รุ่น 29 ห้อง 2
5122403301 การบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) รุ่น 30/1 ห้อง 1
5211403301 การบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) ห้อง 1
5211403302 การบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) ห้อง 2
5211404301 การบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) ห้อง 1
5211404302 การบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) ห้อง 2
5012601201 การบัญชี รุ่น 29 ห้อง 1
4912451201 การประชาสัมพันธ์ รุ่น 28 ห้อง 1
4911451201 การประชาสัมพันธ์ ห้อง 1
4929203201 การพัฒนาชุมชน (ศูนย์ท่าตะโก-เรียนที่ตากฟ้า) รุ่น 4/1 ห้อง 1
5019203202 การพัฒนาชุมชน (ศูนย์ท่าตะโก-เรียนที่อำเภอเมือง) รุ่น 5 ห้อง 2
4912501202 นิติศาสตร์ รุ่น 28 ห้อง 2
5011247201 นิติศาสตร์ ห้อง 1
4911120601 พลศึกษา ห้อง 1
4911103601 ภาษาไทย ห้อง 1
4911211201 ภาษาอังกฤษ ห้อง 1
5023248201 รัฐประศาสนศาสตร์ (ศูนย์วิทยาลัยชุมชนพิจิตร) รุ่น 3/1 ห้อง 1
4811216202 รัฐประศาสนศาสตร์ ห้อง 2
4622325201 วิทยาการคอมพิวเตอร์ รุ่น 25/1 ห้อง 1
4911245201 ออกแบบประยุกต์ศิลป์ ห้อง 1

ประกาศโดย คุณthamanoonj email  เมื่อ 9/4/2554 11:40:19 : : มีผู้เข้าชม 1298 ครั้งแล้ว