Tabian News
ข่าวที่ 120 : นิทรรศการผลการพัฒนาผู้เรียน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมชม
นิทรรศการผลการพัฒนาผู้เรียน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ภาคเรียนที่ 1/2554
ใน 5 รายวิชา
1.อุดมการณืชีวิตและการพัฒนาตน
2.การคิดและการแก้ปัญหา
3.ความเป็นพลเมือง
4.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตและสังคม
5.การสร้างเสริมสุขดภาพแบบองค์รวม
วันที่ 21 กันยายน 2554 เวลา 9:00 น. เป็นต้นไป
ณ.หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประกาศโดย คุณthamanoonj email  เมื่อ 5/9/2554 9:32:57 : : มีผู้เข้าชม 805 ครั้งแล้ว