Tabian News
ข่าวที่ 129 : เปลี่ยนแปลงกำหนดการเปลี่ยนสาขาวิชาของนักศึกษาชั้นปีที 1 ปีการศึกษา 2554

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนสาขาวิชาของนักศึกษา ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2550 โดยกำหนดเกณฑ์ และวิธีการไปแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อยและเสร็จสิ้นก่อนเปิดภาคการศึกษาปีการศึกษา 2554 จึงกำหนดการเปลี่ยนสาขาวิชาของนักศึกษา ดังเอกสารแนบท้ายนี้
http://regis.nsru.ac.th/info/activity/12554/change_program154.html

ประกาศโดย คุณWebmaster email  เมื่อ 19/11/2554 11:59:04 : : มีผู้เข้าชม 864 ครั้งแล้ว