Tabian News
ข่าวที่ 132 : แนวทางการดำเนินการการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เรื่อง แนวทางการดำเนินการการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
____________________
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ไปแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศแนวปฏิบัติ ดังนี้
๑. วันสอบคัดเลือกวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้งดการเรียนการสอน และกำหนดให้สอนชดเชยในวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
๒. วันทดสอบทักษะความถนัด และความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ ในวันที่ ๑๒ – ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ อาจารย์ที่ปฏิบัติหน้าที่และมีชั่วโมงสอนในวันดังกล่าวให้พิจารณานัดหมายนักศึกษาเพื่อสอนชดเชยตามที่เห็นสมควร
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ลงชื่อ ประเทือง ภูมิภัทราคม
(รองศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประกาศโดย คุณWebmaster email  เมื่อ 30/12/2554 9:37:40 : : มีผู้เข้าชม 2085 ครั้งแล้ว