Tabian News
ข่าวที่ 134 : ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2555

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2555 บัดนี้ การคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกเพื่อให้ผู้ได้รับการคัดเลือกตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ไปสอบสัมภาษณ์และรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ดังนี้ อ่านต่อที่นี่ ->
http://regis.nsru.ac.th/entrance/Entrance55/R1/interview_doc55.html

ประกาศโดย คุณWebmaster email  เมื่อ 22/1/2555 13:57:26 : : มีผู้เข้าชม 9194 ครั้งแล้ว