Tabian News
ข่าวที่ 148 : นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 และ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2555 กำหนดรับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการเรียนฉบับภาษาไทย วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 และ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2555 กำหนดรับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการเรียนฉบับภาษาไทย วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป

ประกาศโดย คุณnoy email  เมื่อ 15/6/2555 10:58:14 : : มีผู้เข้าชม 1051 ครั้งแล้ว