Tabian News
ข่าวที่ 149 : การทำเรื่องขอสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2555

นักศึกษาภาคปกติ และภาคกศ.บป. ที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2555 ให้ทำเรื่องขอสำเร็จการศึกษาส่งกลุ่มงานทะเบียนฯ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 ค่ะ

ประกาศโดย คุณnoyna email  เมื่อ 11/7/2555 11:11:28 : : มีผู้เข้าชม 1380 ครั้งแล้ว