Tabian News
ข่าวที่ 152 : นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2555 กำหนดรับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการเรียนฉบับภาษาไทย วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2555 กำหนดรับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการเรียนฉบับภาษาไทย วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2555 เป็นต้นไปค่ะ...

ประกาศโดย คุณnoy email  เมื่อ 28/9/2555 14:18:15 : : มีผู้เข้าชม 630 ครั้งแล้ว