Tabian News
ข่าวที่ 155 : การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2556

ด้วยในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กำหนดให้มีการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2556 ดังนี้
[ดูรายละเอียดทั้งหมด] http://regis.nsru.ac.th/entrance/entrance56/R1/index.html

ประกาศโดย คุณWebmaster email  เมื่อ 14/11/2555 16:02:24 : : มีผู้เข้าชม 5236 ครั้งแล้ว