Tabian News
ข่าวที่ 157 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2556

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กำหนดให้มีการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2556 และรับสมัครเสร็จสิ้นไปแล้วนั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2556 ตามรายละเอียดต่อไปนี้
http://regis.nsru.ac.th/entrance/

ประกาศโดย คุณWebmaster email  เมื่อ 25/12/2555 14:21:42 : : มีผู้เข้าชม 8021 ครั้งแล้ว