Tabian News
ข่าวที่ 16 : ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาภาค กศ.ยช.

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาภาค กศ.ยช. ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2549 รอบแรก บัดนี้ การคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกเพื่อให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ไปรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ดังนี้ อ่านต่อ

ประกาศโดย คุณมงคล แพทองคำ email mongkol@mail.nsru.ac.th เมื่อ 26/2/2549 15:09:54 : : มีผู้เข้าชม 1392 ครั้งแล้ว