Tabian News
ข่าวที่ 162 : นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ กำหนดรับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการเรียนฉบับภาษาไทย วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ กำหนดรับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการเรียนฉบับภาษาไทย วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไปค่ะ...

ประกาศโดย คุณnoy email  เมื่อ 26/2/2556 9:24:05 : : มีผู้เข้าชม 729 ครั้งแล้ว