Tabian News
ข่าวที่ 163 : การเปลี่ยนแปลงกำหนดการจองรายวิชาของนักศึกษาภาคปกติ

การเปลี่ยนแปลงกำหนดการจองรายวิชาของนักศึกษาภาคปกติ
ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีประกาศเรื่องกำหนดกิจกรรมวิชาการและวันหยุดของนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2555ไปแล้วนั้น
มหาวิทยาลัยขอเปลี่ยนแปลงวันเวลาในการจองรายวิชาทางอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2556 จากเดิม
วันที่ 1 -10 มีนาคม 2556 เป็นวันที่ 14- 23 มีนาคม 2556

ประกาศโดย คุณthamanoonj email  เมื่อ 28/2/2556 13:36:06 : : มีผู้เข้าชม 2551 ครั้งแล้ว