Tabian News
ข่าวที่ 164 : นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ กำหนดรับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการเรียนฉบับภาษาไทย วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ กำหนดรับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการเรียนฉบับภาษาไทย วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไปค่ะ...

ประกาศโดย คุณnoy email  เมื่อ 16/3/2556 10:05:49 : : มีผู้เข้าชม 841 ครั้งแล้ว