Tabian News
ข่าวที่ 165 : เรื่องให้นักศึกษาที่มีรายชื่อนักศึกษาไม่ผ่านกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 2555

เรื่องให้นักศึกษาที่มีรายชื่อนักศึกษาไม่ผ่านกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 2555
ติดต่อแก้กิจกรรมที่กองพัฒนานักศึกษา ก่อน รับเอกสารการสำเร็จการศึกษาในวันที่ 11
เมษายน พ.ศ. 2556 หากนักศึกษา มีรายชื่อนักศึกษาไม่ผ่านกิจกรร,ปัจฉิมนิเทศ 2555
จะไม่สามารถรับเอกสารการสำเร็จการศึกษาในวันที่ 11 เมษายน 2556 ได้ นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามเอกสารแนบ http://www.nsru.ac.th/stdaffair/activityadmin/

ประกาศโดย คุณthamanoonj email  เมื่อ 6/4/2556 7:16:32 : : มีผู้เข้าชม 943 ครั้งแล้ว